Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Verklarende woordenlijst

Hieronder vindt u de betekenis van gebruikte (technische) woorden/termen.

 

Autoriteit Consument & Markt (ACM): houdt toezicht op wetten en regels op het gebied van energie en is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. In dit verband ziet ACM onder meer toe op de netbeheerders op de gas- en elektriciteitsmarkt en stelt maximum tarieven vast voor het transport en de aansluiting op het net. 

 

Biogas: Gas ontstaat als gevolg van vergisting (een anaeroob proces) van organisch materiaal, zoals mest, rioolslib, actief slib of gestort huisvuil. Het hoofdbestanddeel van biogas is methaan. Biogas is pas na bewerking geschikt om aardgas te vervangen.

 

Calorische waarde: Hoeveelheid warmte die vrijkomt bij het verbranden van 1 mgas.

 

Capaciteitstarief: Een vast tarief voor het transport van elektriciteit en gas dat gebaseerd is op het type aansluiting, in plaats van het vroeger gehanteerde variabele tarief op basis van verbruik. Het voordeel is dat er een eenvoudiger systeem van verrekening is ontstaan, energiebesparing beter zichtbaar wordt en er minder kans is op fouten.

 

Distributiestation: Station voorzien van één of meerdere transformatoren, voor omzetting van de elektriciteit van middenspanning (MS) naar laagspanning (LS). Ook wel aangeduid als transformatorhuisje of trafohuisje.

 

Districtregelstation (DRS): Station met één of meer drukregelinstallaties om de gasdruk (HD) vanuit het gastransportnet te verlagen naar de gewenste gasdruk in het gasdistributienet (LD).

 

EHD = Extra hoge druk.

 

Extra hoge druk: Gas met een druk hoger dan 16 bar en maximaal 80 bar.

 

Gasdistributienet: Samenstel van leidingen en installaties voor de distributie van gas onder lage druk.

 

Gasontvangststation (GOS): Station met een meet- en regelinstallatie om de druk van aardgas vanuit het landelijke EHD-gastransportnet te verlagen naar de gewenste druk in het regionale HD-gastransportnet.

 

Gastransportnet: Samenstel van leidingen en installaties voor het transport van gas onder hoge druk.

 

Groen gas: Groen gas is methaanhoudend gas dat is geproduceerd uit biomassa en kan dienen als alternatief voor aardgas.

 

HD = Hoge druk.

 

Hoge druk: Gas met een druk hoger dan 0,2 bar en maximaal 16 bar

 

Hoofdverdeelstation: Station voorzien van transformatoren, voor omzetting van de elektriciteit van hoogspanning naar middenspanning.

 

Hoogcalorisch gas: Gas met een calorische waarde tussen 38,9 en 46,0 MJ/m3.

 

Hoogspanningsnet (HS-net): De kabels en bovengrondse lijnen met een spanning van 50.000 Volt en hoger, die gebruikt worden voor het transport van elektriciteit over grotere afstanden. Op het hoogspanningsnet zijn de hoofdverdeelstations en een aantal zeer grote afnemers van elektriciteit aangesloten. Sinds 2010 is het 150.000 Volt-hoogspanningsnet in eigendom van de landelijke netbeheerder TenneT.

 

HS = Hoogspanning.

 

Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC): Zie Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).

 

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument: Een verplicht door de netbeheerder op te leveren document dat elke twee jaar herzien moet worden. Hierin wordt een beschrijving van de netwerken vastgelegd, waarbij onder meer capaciteit, kwaliteit en veiligheidsaspecten aan de orde komen.

 

Lage druk: Gas met een druk van maximaal 200 mbar.

 

Laagcalorisch gas: Gas met een calorische waarde tussen 31,6 en 38,7 MJ/m3

 

Laagspanningsnet (LS-net): De kabels met een spanning van 230/400 Volt vanaf de transformatorstations, waarop de woningen en zakelijke klanten zijn aangesloten.

 

Landelijke netbeheerder: Ook wel Transmission System Operator (TSO).

De landelijke netbeheerder in Nederland voor de hoogspanningsaanleg is TenneT.

De landelijke netbeheerder in Nederland voor EHD gastransportleidingen is GTS. 

 

LD = Lage druk.

 

LS= Laagspanning.

 

Middenspanningsnet (MS-net): De kabels met een spanning van 10.000 (en in sommige gevallen 20.000) Volt waarop de distributiestations zijn aangesloten.

 

MS= Middenspanning.

 

Netbeheerder: Rechtspersoon die eigenaar is van de netwerken voor elektriciteit en gas, ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud daarvan.

 

Regionale netbeheerder: Ook wel Distribution System Operater (DSO). Netbeheerder voor de midden- en laagspanningsaanleg in een bepaald deel van Nederland. Voor Zeeland is Enduris de regionale netbeheerder.

 

Station: Locatie (kan zowel in een gebouw als in de open lucht zijn), waar transformatoren staan opgesteld voor het omzetten van de spanning.

 

Transformator: Statisch (dat wil zeggen; zonder bewegende onderdelen) elektrisch apparaat dat gebruikt wordt om de elektrische energie om te zetten van een hoog naar een laag spanningsniveau (of andersom).

 

Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION): Ook wel Grondroerdersregeling genoemd. Wet met als doel het optreden van graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen. Uitvoering van deze wettelijke taak ligt bij het Kadaster. Voorheen was het Kabels en Leidingen InformatieCentrum (KLIC) hiervoor verantwoordelijk.

.