Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Samenwerken aan de energietransitie

De transitie naar een duurzame energievoorziening is complex. Zeeland staat voor een revolutie. Want om in 2050 CO2-neutraal te zijn, moet er nog veel gebeuren. De wereld verandert: klanten wekken steeds vaker zelf energie op, bedrijven experimenteren met nieuwe energietechnieken en er komen allerlei innovaties op de markt. De basis voor een succesvolle energietransitie is samenwerking. Samenwerking met het bedrijfsleven, provincie, gemeentes, woningbouwcorporaties en burgers in Zeeland. Samen gaan we voor een CO2-neutrale samenleving.

Zeeuws Energieakkoord (RES)

De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord: Parijs op z’n Zeeuws. In onze energiestrategie geven we weer hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen. Om de doelen te behalen moeten veel partijen intensief samenwerken. Als Enduris zijn wij een trotse partner van dit initiatief.  Benieuwd hoe dat gaat?

 

BEKIJK DE WEBSITE

 

Zeeuwse duurzame energieprojecten

Als netbeheerder zijn we dagelijks bezig met het faciliteren van duurzame energieprojecten. Wil je meer weten over deze projecten? Bekijk het op onze projectenpagina.

 

Investeringsplan

In het investeringsplan (IP) 2020 – 2030 vindt u informatie over de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor onze elektriciteits- en gasnetten. Het IP geeft u inzicht in hoe wij de komende jaren zorgen voor voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig gebeurt.

 

Het plan was vier weken lang in te zien voor consultatie. Zo kon op de voorgenomen investeringen gereageerd worden. De consultatieperiode is inmiddels afgelopen. De ontvangen zienswijzen zijn verwerkt, inclusief op- en aanmerkingen van de ACM en de SodM en op 1 juli is het IP aangeboden aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

 

INVESTERINGSPLAN ENDURIS

 

Openingsbod

De komende jaren gaat de gebouwde omgeving over op duurzame alternatieven voor aardgas. Deze warmtetransitie levert moeilijke vraagstukken op. Bijvoorbeeld voor gemeenten, die eind 2021 een Transitievisie Warmte gereed moeten hebben. En voor netbeheerders, die pas aan de slag kunnen gaan zodra er energiesysteemkeuzes zijn gemaakt. Enduris komt daarom met een hulpmiddel om besluitvorming over de warmtetransitie te versnellen. Dit zogenaamde openingsbod is samen opgesteld met netbeheerder Stedin. 

 

Voor meer informatie omtrent het openingsbod verwijzen we u dan ook graag naar de website van Stedin. Heeft u andere vragen? Meld u zich dan bij uw contactpersoon. Deze kunt u hier vinden. 

Samenwerking gemeenten

Als netbeheerder in Zeeland werken wij graag met gemeenten samen om de energietransitie te versnellen. Wij bieden onze kennis van infrastructuren aan die gemeenten kunnen gebruiken bij het maken en realiseren van hun visie en planontwikkeling. Daarnaast beschikken wij over open data (bijvoorbeeld over energieverbruik per wijk), waarmee wij gemeenten helpen bij het bepalen van alternatieven voor aardgas in de bebouwde omgeving.

 

Een aantal handreikingen:

  • Ontwikkeling en ontwerp nieuwbouwwijken met alternatieven voor aardgas
    Meer lezen over Nieuwbouw - Aardgasloos
  • Warmteplan voor verduurzaming in bestaande wijken
    Meer lezen over Bestaande bouw - Aardgasloos
  • De toekomstige energiemix gaat veranderen. Samen met gemeenten bekijken wij mogelijkheden voor windenergie, energie uit de bodem (geothermie), zonneparken, groen gas of waterstof. Enduris ondersteunt gemeenten bij het opstellen van een plan en leveren de gewenste data over de energievraag per wijk.

Contact
Heeft u vragen, of ideeën? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met een contactpersonen van Enduris voor uw gemeente.

 

Open Data

Enduris stelt open data beschikbaar over het energieverbruik in onze netten en basisgegevens over de door ons beheerde assets. Bekijk hier alle beschikbare data.

 

Systeemstudie

Zeeland zet stappen in de energietransitie. En werkt aan het energieneutraal maken van de elektriciteitsvoorziening, industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw. Om de doelen te halen zoals die zijn opgeschreven in het landelijk Klimaatakkoord, de roadmap van Smart Delta Resources (SDR) en de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES), is een energie-infrastructuur nodig die deze transitie aankan. Zodat we nieuwe energiesystemen ontwerpen die betrouwbaar, beheersbaar, betaalbaar en veilig zijn. Om te weten welke knelpunten, kansen, uitdagingen en mogelijke investeringen dat met zich meebrengt, is een energiesysteem-studie gedaan met netbeheerders TenneT, Gasunie en Enduris.

 

Meer weten over deze studie? Download het volledige rapport.

 

Rapport Systeemstudie Zeeland

 

Gastles

We hebben energie nodig om iets te doen of om iets te laten werken. Als we de lichtschakelaar omzetten, dan verwachten we dat de lamp gaat branden. Als we onder de douche stappen, dan verwachten we een lekkere, warme douche. Energie is best moeilijk te begrijpen. Je ziet, je voelt en je ruikt het niet. Dus wat is energie precies en hoe gaan we er verstandig mee om? 

Tijdens een uur durende gastles legt een medewerker van Enduris op een leuke en leerzame manier uit wat energie is, waar we het voor nodig hebben en waar het vandaan komt.

 

Voor wie?

De gastles is bedoeld voor leerlingen van de basisschool van groep 5 tot en met 8. 

Elke gastles bevat tal van interactieve elementen, zodat de leerlingen op een leuke manier kennis maken met het onderwerp.

 

Kosteloos

Aan de gastles zijn geen kosten verbonden. Het is voor ons vanzelfsprekend om de nieuwe energiegeneratie op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met energie en hoe wij hier, met zijn allen, duurzaam mee om kunnen gaan. 

 

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over de gastles of direct een gastles aanvragen? Vul het formulier in en u krijgt zo spoedig mogelijk een reactie. 

 

Waterstof

In de nabije toekomst wordt er circa 1450 MW aan productiecapaciteit elektriciteit door windturbines voor de Zeeuwse kust gerealiseerd. De op zee geproduceerde elektriciteit wordt via kabels in Zeeland aan land gebracht. De elektriciteitsproductie in Zeeland wordt hierdoor aanzienlijk vergroot.

 

De landelijke netbeheerder Tennet gaat daarvoor het netwerk verzwaren. Dat voorkomt niet dat er van tijd tot tijd meer aan elektriciteit geproduceerd wordt dan wat het elektriciteitsnet op zo’n moment aan kan. Daarvoor is opslag, oftewel buffering van elektriciteit nodig. Dit kan door elektrolyse, waarbij elektriciteit wordt omgezet in waterstof. Wanneer er weer elektriciteit nodig is, kan waterstof weer worden omgezet in elektriciteit.

 

Berichtgeving over waterstof door Enduris

21-02-2020 Gaan we woningen verwarmen met waterstof?

11-07-2018 Huidig aardgasnet relatief eenvoudig geschikt te maken voor waterstof

 

Stichting Zeeuwse publieke belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Zeeuwse provincie, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De Stichting is opgericht om de afspraken van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op de gebieden werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie te borgen.

 

Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties. Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op financiering door een voorstel in te dienen bij de stichting.  Meer informatie vind u op: www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl.