Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Nieuws en publicaties

Vooraankondiging van structurele congestie in de Gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen

In de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen is de transportcapaciteit voor teruglevering aan het elektriciteitsnet structureel onvoldoende om aan de vraag hiernaar te voldoen. Enduris doet daarom bij deze voor het deelnet gevoed vanuit de 50/10 kV-stations Oosterland, Zierikzee (Groeneweegje) en Sint Maartensdijk een vooraankondiging van structurele congestie.

Geografische aanduiding van het congestiegebied

Bovenstaand figuur visualiseert het betreffende gebied waarop deze vooraankondiging structurele congestie betrekking heeft.

Duur van de structurele congestie

De structurele congestie zal naar verwachting voortduren tot minimaal eind 2025. Dit betekent dat er conform artikel 24, tweede lid, Elektriciteitswet 1998 géén transporten kunnen worden uitgevoerd voor nieuwe aanvragen voor grootverbruik-aansluitingen (>3 x 80 A) voor teruglevering aan het net.

Oorzaak van de structurele congestie

Oorzaak is dat de totale vraag naar transportcapaciteit voor teruglevering aan het net op de voornoemde stations op korte termijn groter wordt dan de beschikbare transportcapaciteit in het regionale 50 kV-net waaraan deze stations gekoppeld zijn.

Gecontracteerde en beschikbare transportvermogen

In de genoemde deelnetten is het totale voorziene gecontracteerde transportvermogen
245 MVA. De beschikbare transportcapaciteit in het 50 kV-net bedraagt maximaal 90 MVA, waarvan een deel benodigd is voor het faciliteren van transitstromen van elektriciteitstransporten over het bovenliggende 150 kV-net.

Planning van de netverzwaring

Om de structurele congestie op te heffen is uitbreiding van het landelijke hoogspanningsnet vanuit West-Brabant naar de eilanden Tholen en Schouwen-Duiveland noodzakelijk. De hiervoor benodigde investeringen zijn opgenomen in de investeringsplannen van TenneT en Enduris.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van congestiemanagement

Voor het congestiegebied is conform artikel 9.5, vijfde lid, Netcode Elektriciteit een onderzoek gestart om te bezien of congestiemanagement een oplossing biedt voor de congestie. De uitkomsten hiervan zullen na afronding van het onderzoek op de websites van Enduris en TenneT worden gepubliceerd.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen omtrent deze vooraankondiging kan men zich richten tot de afdeling Communicatie van Enduris te bereiken via Communicatie@Enduris.nl.