Europese codes

De Europese codes voor elektriciteit zijn acht Europese Verordeningen, waarin de spelregels voor de Europese interne elektriciteitsmarkt staan. Deze codes moeten zorgen voor uniformiteit binnen de Europese Unie op het gebied van onder meer leveringszekerheid, netveiligheid en het faciliteren van de energietransitie. 

 

Spelregels

In de Europese codes staan spelregels, zoals:

  • hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken om elektriciteit over de landsgrenzen van Europa te transporteren
  • hoe de Europese netbeheerders het net stabiel moeten houden
  • aan welke eisen nieuwe verbruiks- en productie-eenheden moeten voldoen.

 

RfG-verordening: Europese eisen voor elektriciteitsproductie-eenheden

Een van de acht codes is de RfG-verordening (Reguirements for Generators). Deze heeft betrekking op elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 0,8 kW. Deze verordening is in werking vanaf 17 mei 2016 en is per 27 april 2019 van toepassing (zie RfG (2016/631).

 

Gevolgen RfG voor nieuwe elektriciteits-productie-eenheden

Als na 17 mei 2018 een definitief en bindend contract wordt gesloten voor de aankoop van het belangrijkste onderdeel van een nieuwe productie-eenheid, wordt de eenheid door de RfG gezien als “nieuw”. Dat betekent dat deze eenheid vanaf 27 april 2019 aan de nieuwe eisen moet voldoen.

 

Implementatie RfG in Nederlandse energiecodes

TenneT, de regionale netbeheerders, Netbeheer Nederland, ACM en het Ministerie van EZK werken gezamenlijk aan een vertaling van de Europese codes in de Nederlandse energie codes. Voor de specifieke invulling van de Europese eisen uit de RfG in Nederland heeft Netbeheer Nederland een voorstel voor de nieuwe Netcode opgesteld. Dit voorstel ligt op dit moment ter beoordeling en accordering bij de ACM. Meer informatie over het proces van implementatie leest u op de site van ACM.

 

Eisen bekend als Netcode is vastgesteld

Het is niet uitgesloten dat er bij de definitieve vaststelling door de ACM afgeweken wordt van het ingediende voorstel voor de nieuwe Netcode. Pas als de ACM de nieuwe Netcode heeft vastgesteld, zijn de eisen bekend waaraan nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden moeten voldoen. De nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden die vanaf 17 mei 2018 worden aangeschaft, moeten per 27 april 2019 voldoen aan de nieuwe RfG regels. Tegelijkertijd is de nieuwe Netcode nu nog niet vastgesteld. Daarom is er sprake van een hiaat in de regelgeving. U heeft tot 27 april 2019 (de datum waarop de nieuwe eisen uit de RfG officieel van toepassing worden) de mogelijkheid om bij de ACM officieel toestemming te vragen om van de code af te mogen wijken (‘derogatie’). Een derogatie aanvraag moet gepaard gaan met een kosten/baten analyse. Voor vragen hierover neemt u contact op met ACM.

 

Indeling productie-eenheden

Volgens besluit ACM/UIT/492186 van ACM, gepubliceerd in de Staatscourant op 10 april 2018, worden in Nederland de productie-eenheden ten gevolge van de RfG ingedeeld; dit besluit is vastgelegd in artikel 1.1.12 van de huidige Netcode elektriciteit. Voor productie-eenheden geldt dat:

a.de maximumcapaciteitsdrempelwaarde, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 2016/631, 1 MW bedraagt;

b.de maximumcapaciteitsdrempelwaarde, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/631, 50 MW bedraagt;

c.de maximumcapaciteitsdrempelwaarde, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel d, van de Verordening (EU) 2016/631, 60 MW bedraagt.

 

Het besluit is als volgt over genomen in artikel 3.1 lid 2 van het netcodevoorstel:

a. elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter dan of gelijk aan 0,8 kW en kleiner dan 1 MW van het type A,

b. elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter dan of gelijk aan 1 MW en kleiner dan 50 MW van het type B,

c. elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter dan of gelijk aan 50MW en kleiner dan 60 MW van het type C,

d. elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter dan of gelijk aan 60 MW of met een aansluiting op een net met een spanningsniveau van 110 kV of hoger van het type D.

 

In hoofdstuk 3.7 van het ACM besluit zijn de belangrijkste gevolgen voor de aangeslotenen weergegeven. De eisen voor de verschillende types (A/B/C/D) zullen variëren. De reeds vastgestelde eisen op Europees niveau voor de eenheden zijn te vinden in verordening RfG (2016/631)

 

Vooruitlopend op de implementatie van de RfG per 27 april 2019 zijn, op basis van het ingediende netcodevoorstel bij de ACM, door de gezamenlijke netbeheerders en TenneT de volgende documenten opgesteld:

In deze documenten worden de eisen, zoals die zijn verwoord in het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders, toegelicht.

de regelgeving. U heeft tot 27 april 2019 (de datum waarop de nieuwe eisen uit de RfG officieel van toepassing worden) de mogelijkheid om bij de ACM officieel toestemming te vragen om van de code af te mogen wijken (‘derogatie’). Een derogatie aanvraag moet gepaard gaan met een kosten/baten analyse. Voor vragen hierover neemt u contact op met ACM.