Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Veiligheid

Het veiligheidsbeleid van Enduris is gericht op het voorkomen van ongevallen en is niet alleen gebaseerd op wetgeving, zoals de Arbowet, Gas- en elektriciteitswet en relevante Nen-normen. Het veiligheidsbeleid is ook geschreven op basis van nieuwe inzichten, kennis van nieuwe risico's en mogelijke risico's in de toekomst.

 

Ons veiligheidsbeleid komt terug in de hele keten van ontwerp, positionering in de fysieke omgeving, aanleg, onderhoud en reparatie en uiteindelijk ook het buiten gebruik stellen van een bedrijfsmiddel.

 

In ons veiligheidsbeleid staan de technisch en organisatorische maatregelen beschreven die van ons als verantwoordelijke gevraagd kunnen worden om ongewenste gebeurtenissen te voorkomen.

 

Als er toch een gebeurtenis plaatsvindt die impact heeft op de gezondheid van de mens en belasting van het milieu, dan proberen we deze impact zoveel mogelijk te beperken en beheersen. Alle noodzakelijke middelen worden dan door de directie ter beschikking gesteld. 

 

Als opdrachtgever zal de directie hier de juiste voorwaarden scheppen, hetgeen herkenbaar in het inkoopbeleid is opgenomen. Van onze partners, serviceproviders en onderaannemers eisen wij dat zij hetzelfde niveau van kwaliteit en veiligheid nastreven als Enduris zelf. 

 

Het elkaar aanspreken op veiligheidsprestaties dient als een vanzelfsprekendheid te worden ervaren door zowel collega’s als medewerkers van opdrachtnemers, mede als onderdeel van een zichtbaar “lerende” organisatie.

 

Daar waar van toepassing zullen we dat op gepaste wijze uitdragen naar onze partners en collega-bedrijven: wij maken onze prestaties meetbaar en op transparante wijze inzichtelijk.

 

Enduris vindt het belangrijk dat klanten veilig met gas en elektriciteit omgaan. Op www.energieveilig.nl/home vindt u daar veel informatie over.

 

VGM Beleidsverklaring Enduris B.V. (.PDF)