Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Privacy

Enduris hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Enduris houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

Daar waar in dit statement ‘Enduris’ wordt genoemd, wordt het geheel aan activiteiten bedoeld binnen Enduris B.V.. Enduris maakt onderdeel uit van de DNWG Groep N.V. (DNWG Groep). DNWG Groep bestaat uit de volgende onderdelen: Enduris, DNWG Staff B.V. en DNWG Infra B.V.. DNWG Groep is op zijn beurt weer onderdeel van de Stedin Groep N.V.. Iedere maatschappij binnen de DNWG Groep heeft een eigen privacy statement.

 

Wat is Enduris?

Enduris heeft als netbeheerder de taak een veilig, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren voor ruim 380.000 klanten. Dit doen wij enerzijds door het aanleggen, beheren en toekomstbestendig maken van elektriciteits- en gasnetten. Anderzijds door het faciliteren van de energiemarkt voor zover dat past binnen de voor Enduris geldende wettelijke kaders.

 

Om de taken als netbeheerder uit te voeren, verwerkt Enduris gegevens van medewerkers, zakelijke contacten en klanten. Enduris vindt bescherming van persoonsgegevens, dus uw privacy belangrijk. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig en goed beveiligd verwerkt. Enduris is gebonden aan wet en regelgeving ten aanzien van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegeven en wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

Een persoonsgegeven is een gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. Voorbeelden zijn een naam, adres, EAN-code van een elektriciteits- of gasaansluiting en de daarbij horende verbruiksgegevens. Daarnaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn gevoelige gegevens die extra beschermd moeten worden. Voorbeelden zijn persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomt blijken en gezondheids- of medische gegevens.

 

Het verwerken van persoonsgegevens omvat alles wat je met persoonsgegevens kunt doen. Dat betekent (niet limitatief): verzamelen, opslaan, ordenen, corrigeren, doorgeven aan een andere afdeling of een andere partij, opvragen, raadplegen, met elkaar in verband brengen, afschermen, archiveren en verwijderen uit de administratie. 

Binnen Enduris kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun taak.  Enduris medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Als zij gegevens voor een ander doel willen gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt worden, dan kan dat alleen als beide doelen heel nauw samenhangen. 

 

Waarom verwerkt Enduris persoonsgegevens?

In sommige gevallen is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken om de taken als netbeheerder te kunnen uitvoeren, namelijk:

 • Voor het onderhouden van contact met onze zakelijke relaties.
 • Voor het afhandelen van klachten en beantwoorden van vragen.
 • Voor het plaatsen, aanpassen en verwijderen van aansluitingen en meters.
 • Voor het vastleggen van het aan- of uitzetten van de uitleesfunctie van de slimme meter.
 • Voor het factureren en incasseren van rekening en het berekenen en uitbetalen van eventuele compensatievergoedingen.
 • Voor het faciliteren van de markt.
 • Om netstudies uit te voeren en het meterpark te beheren met behulp van meet-, net- en meterdata uit de slimme meter.
 • Om energieleveranciers inzicht te kunnen geven in het energieverbruik en de productie van klanten.
 • Om ervoor te zorgen dat door klanten teruggeleverde energie wordt verrekend.
 • Om de aanvraag voor een nieuwe aansluiting te kunnen verwerken (via mijnaansluiting.nl).
 • Om een overzicht te houden van alle actieve typen aansluitingen.
 • Om een overzicht te hebben van de typen energieproductie-installaties bij klanten en de capaciteit ervan.
 • Om niet tot personen te herleiden (geaggregeerde) energieverbruiks- en productiegegevens te verstrekken aan gemeenten, provincies, woningcorporaties, bedrijven die gecertificeerd zijn om slimme meters uit te lezen, onderzoeksinstellingen en prijsvergelijkers.
 • Om al onze boven- en ondergrondse installaties te kunnen registreren en de inrichting van de gas- en elektriciteitsnetwerken te kunnen documenteren voor aanlegwerkzaamheden, onderhoud en het verhelpen van storingen.
 • Om de belasting van het elektriciteitsnetwerk te monitoren.
 • Voor het doen van klanttevredenheidsonderzoeken over onze (online) dienstverlening (bijvoorbeeld via onze websites) om deze te verbeteren.
 • Om de verplichte ondersteuning te kunnen bieden bij fraude- en strafrechtelijk onderzoek.
 • Voor het doen van wetenschappelijk en statistisch onderzoek.
 • Om innovatieprojecten van Enduris te kunnen ondersteunen.
 • Om trainingen en opleidingen te kunnen geven, onder andere door middel van gespreksopnames.
 • Om certificeringen uit te voeren.
 • Voor het doen van debiteuren-, crediteuren- en accountantscontroles.
 • Voor sollicitanten en medewerkers, het aangaan van een arbeidsovereenkomst, de salarisadministratie, de opgave van de loonbelastingverplichtingen aan de Belastingdienst, de toegangsbeveiliging, de rittencontrole, opbouw van pensioenrechten, de verzuimregistratie en andere verwerkingen in het kader van de personeelsadministratie voor medewerkers.
 • Voor het voldoen aan onze overige wettelijke verplichtingen.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Enduris?

Enduris beschikt over persoonsgegevens die u zelf aan Enduris hebt verstrekt omdat u gebruik maakt van de diensten en/of producten van Enduris of doordat Enduris openbare bronnen raadpleegt.  Ook verwerkt Enduris persoonsgegevens van medewerkers en sollicitanten, inclusief de gegevens van een assessment of screening. Als het gaat om bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens, dan verwerkt Enduris die alleen als Enduris die ook mag verwerken.  

 

Hoe lang bewaart Enduris persoonsgegevens?

Er is voor persoonsgegevens geen wettelijk bewaartermijn opgenomen in de AVG. Hoe lang Enduris persoonsgegevens bewaart, is afhankelijk van de reden waarvoor wij de gegevens hebben gekregen en verwerken. Enduris heeft het volgende beleid ontwikkeld:

 • Hebt u contact gezocht met Enduris maar bent u geen klant, dan bewaren wij uw gegevens maximaal zes maanden;
 • Bent u klant dan bewaart Enduris uw gegevens zo lang het contract duurt. Bent u geen klant meer, dan bewaren we uw gegevens maximaal twee jaar nadat u geen klant meer bent;
 • Bent u een sollicitant, dan bewaren wij de gegevens tot maximaal vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Geeft u toestemming voor het bewaren van uw gegevens, dan bewaren wij deze gegevens maximaal twaalf maanden.
 • Zijn er persoonsgegevens nodig omdat er een (mogelijk) (buiten) gerechtelijke procedure is, dan kan Enduris de gegevens langer bewaren, namelijk zo lang als nodig is voor de procedure en maximaal twintig jaar;
 • Zijn het persoonsgegevens van contactpersonen van bedrijven of organisaties dan bewaart Enduris die zolang die personen contactpersoon zijn;
 • Zijn het persoonsgegevens van medewerkers, dan bewaart Enduris die zolang de arbeidsovereenkomst duurt en twee jaar na einde dienstverband; 
 • Persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst, bewaren we tot zeven jaar na einde (klant)relatie en medewerker.

 

Aan wie verstrekt Enduris persoonsgegevens?

Enduris verstrekt indien noodzakelijk persoonsgegevens aan externe partijen en onderscheidt daarbij ontvangers, verwerkers en derden die geen verwerker zijn.

Ontvangers - Uw persoonsgegevens kunnen tussen de afdelingen van Enduris worden uitgewisseld. Echter, dit kan alleen als hiervoor een grondslag of reden is en wanneer dit aansluit bij het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Enduris onderscheidt de volgende categorieën ontvangers:

 • andere afdelingen binnen Enduris;
 • dienstverleners voor Enduris;
 • leveranciers en Onafhankelijke Dienstaanbieders;
 • opsporingsdiensten;
 • overheidsorganisaties. 

Verwerkers - Verwerkers zijn partijen die van ons een opdracht krijgen om bepaalde werkzaamheden voor ons uit te voeren. In dat geval is die derde partij een dienstverlener en tegelijkertijd een verwerker. Enduris sluit met die verwerker een contract en spreekt daarin af dat de verwerker maatregelen neemt om uw persoonsgegevens veilig te verwerken en alleen voor het doel waarvoor deze partij de gegevens krijgt. Verwerkers voor Enduris zijn bijvoorbeeld IT-dienstverleners en het salarisadministratiekantoor.

 

Verstrekking aan partijen die geen verwerker zijn - Enduris geeft uw persoonsgegevens alleen aan derden als er een wettelijke verplichting is om die gegevens te geven of als u daar toestemming voor geeft. Heeft Enduris die toestemming voor het doorgeven van uw persoonsgegevens van u gekregen, dan is Enduris niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van die gegevens. 

 

Wat zijn uw rechten?

Personen van wie Enduris persoonsgegevens verwerkt, ook wel betrokkenen genoemd, hebben rechten als het gaat om de persoonsgegevens die Enduris van die personen verwerkt.

 

Recht op inzage - Als betrokkene hebt u recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.

 

Recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens - Als betrokkene hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als gegevens onjuist zijn. U kunt ook een verzoek doen aan Enduris om uw gegevens te verwijderen.

  

Recht van verzet of bezwaar tegen de verwerking - Als betrokkene heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dat recht betekent niet automatisch dat uw gegevens niet verder verwerkt mogen worden. Zijn uw gegevens noodzakelijk voor een taak van algemeen belang of voor een gerechtvaardigd belang van de organisatie, dan kan het zijn dat de gegevens toch verwerkt mogen worden. U kunt uw bezwaar kosteloos kenbaar maken.

 

Recht op beperking van gebruikAls betrokkene kunt u een verzoek tot beperking van een verwerking doen. De gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kunt u ook doen als u wacht op een controle van uw gegevens of op een antwoord op uw verzet/bezwaar/protest tegen het gebruik.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid - U kunt Enduris vragen om de gegevens die Enduris van u heeft zelf (elektronisch) te ontvangen. Verder kunt u Enduris als verantwoordelijke vragen deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld omdat u toestemming hebt gegeven of als ze nodig zijn voor een overeenkomst.

 

Recht van verzet tegen profilering - Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Aan de hand van persoonsgegevens worden bepaalde persoonlijke aspecten geëvalueerd. De bedoeling hiervan is om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag van een website te analyseren of te voorspellen. Enduris neemt geen geautomatiseerde besluiten op basis van profilering.

 

Wilt u gebruik maken van deze rechten?

U kunt Enduris hiervoor een verzoek sturen. We reageren hier binnen vier weken op. Dit verzoek kunt u doen per e-mail of per brief. Stuur het verzoek aan Enduris o.v.v. ‘privacy’ t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming via postbus 399, 4460 AT Goes of stuur een e-mail naar privacy@dnwg.nl. Wij vragen u in het verzoek zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het verzoek gaat. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. Een verzoek is in beginsel kosteloos, tenzij u ongegronde of buitensporige en/of veelvuldige verzoeken doet.

NB: Er zijn uitzonderingen mogelijk waardoor Enduris niet aan een verzoek tegemoet kan komen. Als dit het geval is, dan lichten we dit toe

 

Wat moet er gebeuren als er een datalek is?

Enduris neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Als dit toch gebeurt, dan kan er sprake zijn van een datalek. 

 

Enduris houdt zich aan de Meldplicht Datalekken en vindt het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. Mocht het zo zijn dat gegevens bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt of toegankelijk zijn waar dit niet zou moeten, wilt u ons dan zo snel mogelijk informeren zodat wij contact kunnen opnemen met de betrokkenen en (eventueel) de toezichthouder hierover kunnen informeren? Dit kan via privacy AT dnwg DOT nl.

 

Om contact met u te kunnen opnemen, vragen wij u  in de e-mail uw naam, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek aan te geven. Zodra de mail is ontvangen, nemen wij contact op. Op basis daarvan neemt Enduris maatregelen.

 

Contact opnemen met Enduris voor vragen en klachten

Heeft u vragen of een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Enduris, dan kunt u zich richten tot de klantenservice van Enduris. Daarnaast kunt u met vragen of klachten ook terecht bij de functionaris gegevensbescherming van Enduris. Deze is te bereiken via privacy AT dnwg DOT nl.

De functionaris gegevensbescherming ziet toe op de toepassing van geldende wet- en regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens (de AVG). U kunt ook rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen. Dat kan via het klachtenformulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens  of schriftelijk aan de Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag of telefonisch via het nummer 088-1805259. 

 

Wijzigen van het privacy statement

Enduris behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. De meest actuele versie staat op de website van Enduris. Aanleiding voor wijzigingen kan een wetswijziging zijn, maar ook veranderingen in de manier waarop Enduris persoonsgegevens verwerkt.