Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Contact

Ik heb een vraag over ...

 • Aansluiting - aanvragen/wijzigen/verwijderen

 • Aansluitplicht gas vervalt

  • Hoe is de aansluiting op het gasnet nu geregeld?

   Per 1 juli 2018 mag Enduris volgens de wet geen nieuwbouwwoningen en andere nieuwe gebouwen meer aansluiten op het aardgasnetwerk. Deze wijziging geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3 gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Er wordt hierbij wel een overgangstermijn in acht genomen, het aansluiten op het gasnetwerk is nog mogelijk als er een bouwvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018. Alleen bij zwaarwegende redenen kan het college van B&W besluiten een uitzondering mogelijk te maken.

    

   Heeft u vragen over gasaansluitingen? Neem dan contact op met het Front Office van Enduris via Contact.

  • Hoe gaat de gemeente om met aardgas bij nieuwbouw?

   Het uitgangspunt is aardgasvrije nieuwbouw. Voor nieuwbouw zijn voldoende alternatieven om huizen te verwarmen zonder aardgas. De nieuwe woningen zijn daarmee klaar voor de (aardgasvrije) toekomst.

  • Waarom zijn er toch nog nieuwbouwwoningen die een gasaansluiting krijgen?

   Een nieuwbouwproject kan lang duren, soms wel 10 tot 15 jaar. Voor sommige nieuwbouwprojecten die al verder in het bouwproces zitten zijn er al eerder afspraken gemaakt en vergunningen afgegeven. Deze kan de gemeente niet meer terugdraaien. Daarnaast is er een overgangstermijn, de aansluitplicht vervalt niet als de bouwvergunning voor nieuwbouw voor 1 juli 2018 is aangevraagd. Hierdoor is het mogelijk dat er ook na 1 juli 2018 nog woningen op het aardgasnetwerk aangesloten worden.   

  • Iedere nieuwbouwwoning heeft toch het recht om op het gasnet aangesloten te worden?

   Sinds 1 juli 2018 is de aansluitplicht veranderd, het schrappen van de aansluitplicht functioneert als een verbod op nieuwe gebouwen met aardgasaansluitingen. Aangezien Enduris alleen wettelijke taken mag uitvoeren, is het ook niet mogelijk om op verzoek alsnog aan te sluiten. Dit betekent dat nieuwbouwwoningen en andere nieuwe gebouwen, waarvan de bouwvergunning na 1 juli 2018 is aangevraagd, niet meer worden aangesloten op het gasnet. 

  • Is een nieuwbouwwoning bouwen zonder gas goedkoper?

   Wanneer u nu kiest voor een forse renovatie of nieuwbouwwoning is het verstandig om goed na te denken over de warmtevoorziening. Immers, anders moet er later alsnog geïnvesteerd worden in het gasloos maken van de woning. De gemiddelde maandlasten voor een gasloze en goed geïsoleerde woning zijn lager.

  • Kan ik als grootverbruiker (G40 en groter) nog een nieuwe aardgasaansluiting aanvragen?

   Momenteel heeft het schrappen van de aansluitplicht alleen invloed op alle nieuwbouwwoningen en nieuwe gebouwen voor kleinverbruikers. Als grootverbruiker kan er nog wel een nieuwe aardgasaansluiting aangevraagd worden

  • Zijn er uitzonderingen op de wet?

   Alleen het college van burgemeester en wethouders van gemeentes mag, als daar zwaarwegende redenen voor zijn, bepalen dat er voor een bepaald gebied een uitzondering wordt gemaakt en er wel een gasaansluiting mag komen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt deze uitzonderingen vast in een register. De wet is niet van toepassing voor gebouwen waarvoor de Omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd voor 1 juli 2018.

  • Wat betekent de wet voor nieuwe gasaansluitingen bij bestaande bouw?

   Voor bestaande panden geldt dat er in principe wel een nieuwe gasaansluiting gerealiseerd mag worden, bijvoorbeeld bij splitsing van een pand. Als de gemeente het pand echter heeft aangemerkt als een deel van een gebied of wijk die op korte termijn gasloos wordt gemaakt, mag er mogelijk geen nieuwe gasaansluiting aangelegd worden. Raadpleeg voor uw specifieke situatie uw gemeente.

  • Wat betekent de wet voor het wijzigen van een gasaansluiting?

   Aansluitingen in bestaande bouw mogen gewijzigd worden. Het vervallen van de gasaansluitplicht is hier niet van toepassing.

  • Ik heb een Omgevingsvergunning (bouwvergunning) van vóór 1 juli 2018 en na 1 juli 2018 gaat er gebouwd worden, geldt de nieuwe wetgeving dan ook?

   Als u een omgevingsvergunning (bouwvergunning) heeft aangevraagd vóór 1 juli 2018 mag uw pand in principe aangesloten worden op aardgas. Er gelden hierop wel uitzonderingen. Als in het gebied een warmtenet beschikbaar is, geldt de aansluitplicht niet. Voor aansluitingen buiten de bebouwde kom maakt uw netbeheerder eerst een rentabiliteitsberekening.

 • Algemene informatie

  • Wat is een slimme meter?

   De slimme meter is een nieuwe generatie energiemeter. Het is een digitale energiemeter die uw traditionele meters voor elektriciteit en gas vervangt. De slimme meter geeft de meterstanden voortaan op afstand aan de netbeheerder door. Via onder andere GPRS (een techniek waarmee snel mobiele data worden verzonden) of het elektriciteitsnet, stuurt de software in de slimme meter de meterstanden naar de netbeheerder. De netbeheerder stuurt de gegevens door naar uw energieleverancier. Maandelijks ontvangt u van uw energieleverancier een overzicht van uw energieverbruik en een indicatie van de kosten hiervoor. De slimme meter biedt u de mogelijkheid om zelf nauwkeurig uw energieverbruik te volgen, waardoor het makkelijker is om energie te besparen.

  • Vervangt de slimme meter mijn elektriciteits- en gasmeter?

   Als er slimme meters worden geplaatst, worden in principe altijd zowel de elektriciteitsmeter als de gasmeter vervangen. De slimme gasmeter wordt direct (met een kabeltje) of indirect (met een draadloos signaal) gekoppeld aan de slimme elektriciteitsmeter. De slimme elektriciteitsmeter beschikt over een communicatiemodule die zowel de meterstanden voor elektriciteit als die voor gas doorstuurt.

  • Hoe werkt de slimme meter?

   Door software aan de meters toe te voegen, wordt het mogelijk meterstanden op afstand op te nemen. Door de gasmeter te koppelen aan de elektriciteitsmeter kunnen beide meters op afstand worden uitgelezen. Dat uitlezen gaat via GPRS (een mobiel netwerk) of via het elektriciteitsnet.

  • Wat zijn de voordelen van een slimme meter?

   Een slimme meter biedt u de volgende voordelen:

    

   Inzicht in uw energieverbruik
   De slimme meter geeft u vaker inzicht in uw energieverbruik. In plaats van eenmaal per jaar, stuurt uw energieleverancier u maandelijks een overzicht van uw verbruik en een indicatie van de kosten in die periode. Op die manier kunt u uw verbruik volgen. Ook kunt u de slimme meter koppelen aan een zogenoemde energieverbruiksmanager. Energieverbruiksmanagers zijn producten of diensten waarmee u op een eenvoudige manier inzicht krijgt in uw energieverbruik (zie: www.energieverbruiksmanagers.nl) Inzicht in uw energieverbruik maakt besparen op energie een stuk makkelijker en leuker. Dat is niet alleen prettig voor uw portemonnee, maar ook voor het klimaat. 

    

   Op afstand doorgeven van meterstanden
   De slimme meter neemt periodiek de meterstanden op en geeft die via uw netbeheerder door aan uw energieleverancier. U hoeft met een slimme meter dus niet meer thuis te blijven voor een meteropnemer of zelf uw meterstanden door te geven, ook niet als u gaat verhuizen of overstapt naar een andere energieleverancier.


   Kwaliteit en nauwkeurigheid van uw energienota wordt verbeterd
   Doordat met de slimme meter automatisch en op tijd de meterstanden worden uitgelezen, horen eventuele (her)berekeningen van meterstanden tot het verleden. Hogere betrouwbaarheid en betaalbaarheid energievoorziening. Voor netbeheerders hebben slimme meters als voordeel dat de productie van energie door energieleveranciers en het verbruik ervan door eindgebruikers beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

  • Hoeveel besparing op mijn energierekening kan ik verwachten met een slimme meter?

   De slimme meter zelf bespaart geen energie. De meter geeft u meer inzicht in uw verbruik en door dat inzicht in uw energieverbruik kunt u makkelijker energie besparen. Als u wilt weten wat u kunt besparen, kunt u bij veel energieleveranciers een persoonlijk energieadvies aanvragen.

  • Waarom is een slimme meter belangrijk?

   De slimme meter is een belangrijke voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen. Fossiele brandstoffen worden schaarser en ons klimaat leidt schade door uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd gebruiken we steeds meer elektriciteit. Om de energievoorziening voor te bereiden op de toekomst moet er ingezet worden op energie besparen en meer duurzame energiebronnen. Dat kan door een energienet dat vraag en aanbod van energie beter in balans brengt. Zo kan het energienet efficiënter worden gebruikt en houden we de energievoorziening betaalbaar. Ook in de toekomst. In dit energienet is de slimme meter een belangrijke schakel. Het geeft inzicht in de energiestromen: waar is er veel energie nodig en waar juist minder? En ook binnenshuis helpt deze meter bij efficiënter energiegebruik. Door beter inzicht en slimme technieken wordt energiebesparing een stuk eenvoudiger.

  • Wat maakt een slimme meter slim?

   Met slim wordt verwezen naar de mogelijkheid van de meter om te communiceren. Hierdoor kunnen meterstanden op afstand worden uitgelezen. Netbeheerders kunnen deze gegevens vervolgens eenvoudig doorgeven aan uw energieleverancier, die ze nodig heeft voor uw energierekening. Ook kunt u zelfopgewekte energie terugleveren aan het net, zonder dat daar een extra meter voor nodig is. En er kunnen door u allerlei nieuwe toepassingen op de meter worden aangesloten die ‘slim’ (bewust/spaarzaam) omgaan met energie mogelijk maken.

  • Kan de slimme meter ook teruglevering registreren (bijv. via zonnepanelen)?

   De slimme meter registreert teruglevering op uw aansluiting. U kunt dus zien hoeveel u afneemt en hoeveel u teruglevert. Als u energie gaat terug leveren, dan dient u dit van te voren te melden via  www.energieleveren.nl. Daar leest u ook waarom u dat moet doen.

  • Welk effect hebben slimme meters op het milieu?

   Als mensen zuiniger met energie omgaan doordat zij meer inzicht hebben in hun verbruik, is dat goed voor het milieu. Als alle huishoudens straks slimme meters hebben, kunnen netbeheerders vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Dat leidt tot minder verspilling en efficiëntere productie, wat goed is voor het milieu. Als vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd, zijn de onvoorspelbare hoeveelheden wind- en zonne-energie gemakkelijker in te zetten. Er is daardoor meer ruimte voor schone energie. Als uw traditionele meter vervangen wordt door een slimme meter, wordt de traditionele meter door de monteur meegenomen om op een milieuvriendelijke manier te worden verwerkt.

  • Waar vind ik meer informatie over de slimme meter?

   Voor meer informatie kunt u onder meer terecht bij Enduris of op: 

   www.slimmemeters.nl 

   www.rijksoverheid.nl 

   www.consuwijzer.nl 

 • Artikel 1-aansluitingen

  • Wat is een Artikel 1-aansluiting?

   In Artikel 1 van de Elektriciteitswet 1998 staat een aantal uitzonderingen van aansluitingen die technisch onder kleinverbruik vallen, maar die als grootverbruikers behandeld kunnen worden. Dit omdat ze altijd een zakelijk karakter hebben en geen behoefte hebben aan de bescherming die op kleinverbruikers van toepassing is.

   Het gaat om aansluitingen die onderdeel uitmaken van een organisatorische eenheid die zich in hoofdzaak bezig houdt met:

   - Waterbewerkingsactiviteiten
   - Mijnbouwkundige activiteiten
   - Activiteiten rond beheer en exploitatie van telecommunicatie en kabelnetwerken
   - Activiteiten met betrekking tot verkeersregelinstallaties en openbare verlichting
   - Openbaar vervoer per spoor

   Indien het totaal van aansluitingen binnen één van deze vijf categorieën groter is dan 2 MVA, zullen de kleinverbruikaansluitingen binnen deze categorie behandeld worden als grootverbruikaansluitingen. Voorwaarde is wel dat de bedrijfsuitoefening op fysiek geïntegreerde basis geschiedt.

  • Hoe meld ik een nieuwe A1-aansluiting aan?

   Op www.mijnaansluiting.nl, waar u de nieuwe aansluiting kunt aanvragen. Na het ingeven van de postcode en het huisnummer, dient u in het geval van een A1-aansluiting een tekstdocument te uploaden onder het kopje 'Verstuur bestektekening' met daarin de tekst: 'Aanvraag betreft een A1-aansluiting. De meetverantwoordelijke is… (vul hier de naam van uw meetverantwoordelijke in)'.

  • Wat zijn de voor- en nadelen van een Artikel 1-aansluiting?

   Voor- en nadelen kunnen per klant verschillen. Het hangt af van de bedrijfsvoering, het gewenste inzicht in de meterstanden, de omvang van het meterpark en de gewenste service rond de aanleg van aansluitingen/meters. De energieleverancier, meetverantwoordelijke en/of energieadviseur kunnen hier meer over vertellen.

  • Is Artikel 1 wel of geen vrije keuze?

   Artikel 1 lid 2 en 3 uit de Elektriciteitswet 1998 is bindend recht en laat geen vrije keuze over de toepassing ervan.

   Enduris hanteert als uitgangspunt dat de afnemer bepaalt of Artikel 1 lid 2 en 3 op zijn aansluitingen van toepassing is.

  • Hoe ga ik om met meerdere soorten aansluitingen in verschillende categorieën?

   Aansluitingen kunnen in verschillende categorieën vallen:

    

   - Grootverbruik (aansluitwaarde groter dan 3 maal 80 ampère, oftewel 3x80A).

   - Kleinverbruik (aansluitingen tot en met 3x80A die niet onder Artikel 1 vallen).

   - Artikel 1-aansluitingen (aansluitingen tot en met 3x80A die voldoen aan de criteria voor Artikel 1). 

    

   Voor elk soort aansluiting kunnen aparte voorwaarden, regelgeving en afspraken van toepassing zijn.

  • Blijft mijn aansluiting altijd een Artikel 1-aansluiting?

   Als er nieuwe informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld door groei of afname van het aantal aansluitingen dat onder Artikel 1 valt of kan vallen, kan de Artikel 1-registratie wijzigen. 

  • Krijg ik een nieuwe EAN-code als mijn aansluitingen Artikel 1-aansluitingen worden?

   Ja. Wanneer een aansluiting wordt omgezet naar Artikel 1-aansluiting krijgt deze een nieuwe EAN-code.

  • Kan ik zelf bepalen of ik een andere meetverantwoordelijke kies?

   Ja. Dit is namelijk het recht van de klant bij grootverbruikaansluitingen (vastgelegd in alle marktafspraken).

  • Wat verandert er in de dienstverlening op het gebied van storingen en responsetijden?

   De servicenormen voor Artikel 1-aansluitingen bij storingen zijn conform de normen voor grootverbruikers. Compensatievergoedingen bij langdurige storingen blijven gekoppeld aan de zekering waarde van de aansluiting (vanaf 3x25A of hoger).

  • Blijft de Netcode voor openbare verlichting ongewijzigd?

   De Netcode wijzigt niet nu openbare verlichting onder Artikel 1 valt.

  • Worden meterhuur en meterdiensten voor multisites aangepast?

   Ja. Voor grootverbruik- en Artikel 1-aansluitingen worden deze diensten in rekening gebracht door de meetverantwoordelijke. 

  • Worden de tarieven aangepast?

   Nee. De transporttarieven voor kleinverbruik en overeenkomstige Artikel 1-aansluitingen zijn identiek.

 • Europese Netcodes

 • Factuur of betaling

  • Factuur en betaling kleinverbruiksaansluiting

   Uw leverancier van energie brengt de transportkosten voor Enduris bij u in rekening. Mocht u de leverancier niet betalen dan kan deze het leveringscontract met u beëindigen en Enduris hierover informeren. Wij zullen u een brief versturen met daarin het verzoek om een nieuwe leverancier te zoeken. Als u een nieuwe leverancier heeft dan zal de leverancier Enduris hiervan op de hoogte stellen. Als u geen nieuwe leverancier heeft dan zal Enduris uw aansluiting afsluiten.

  • Wie brengt de transportkosten grootverbruik in rekening?

   Enduris brengt de transportkosten voor grootverbruiksaansluitingen maandelijks achteraf in rekening gebracht. Het is een afrekening, het betreft dus geen voorschotnota. De leveringskosten worden niet door ons in rekening gebracht, maar door de door u gekozen leverancier. Uw leverancier kan aangeven hoe deze verrekening plaatsvindt.

  • Hoe wijzig ik mijn betaalwijze?

   U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Front Office, telefoonnummer 0113 74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van  08:30 tot 17:00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

  • Hoe zorg ik voor één factuur voor meerdere adressen?

   Neem hiervoor contact op met onze afdeling Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 09. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

  • Ik heb een brief ontvangen dat Enduris mij gaat afsluiten omdat ik niet alle facturen heb voldaan. Hoe kan ik dit voorkomen?

   Voordat wij overgaan tot afsluiten hebben wij een ingebrekestelling verstuurd en hebben wij geprobeerd om u telefonisch te bereiken. Als u ondanks deze acties niet bent overgegaan tot betaling van de openstaande facturen dan zullen wij overgaan tot afsluiten en de openstaande facturen overdragen aan een deurwaarder. Aan het afsluiten zijn kosten verbonden. Deze brengen wij bij u in rekening.

    

   Voor meer informatie over uw betalingsachterstand of als u een betalingsregeling wilt overeenkomen dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl.

  • Hoe zorg ik voor één factuur voor meerdere grootverbruiksaansluitingen?

   Neem hiervoor contact op met onze afdeling Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

    

   Het factureren van meerdere adressen op één factuur is alleen mogelijk voor grootverbruiksaansluitingen. Als u meerdere kleinverbruiksaansluitingen wilt laten facturen op één factuur daarvoor verwijzen wij u naar uw energieleverancier. Zij kunnen u hiervoor de mogelijkheden aangeven.

 • Gasaansluiting definitief verwijderen

 • Gasaansluiting tijdelijk afsluiten

 • Incassokosten

  • Wanneer brengt Enduris incassokosten in rekening?

   Enduris rekent incassokosten, wanneer u niet betaalt binnen de gestelde betalingstermijn in de betalingsherinnering. Hieronder ziet u het proces:

   - U ontvangt een factuur en heeft 14 dagen de tijd om deze te betalen

   - Betaalt u niet op tijd? Dan ontvangt u eerst een betalingsherinnering;

   - Betaalt u niet binnen de gestelde betalingstermijn zoals vermeld in de betalingsherinnering, dan gaan wij over tot het in rekening brengen van incassokosten.

  • Op basis waarvan zijn de incassokosten berekend?

   Incassokosten bestaan uit een percentage van de kosten op de factuur. Wij brengen deze in rekening op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

  • Waarom berekent Enduris incassokosten?

   - Op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten betaalt de veroorzaker van de kosten. Zo houden wij energie betaalbaar voor iedereen.

   - Om een factuur alsnog te kunnen innen, maken we kosten. Deze kosten berekenen we als incassokosten door.

  • Hoe hoog zijn de incassokosten?

   Incassokosten bestaan uit een percentage van de kosten op de factuur. Wij hanteren de wettelijke regels voor het doorbereken van incassokosten. Dit gaat volgens een staffel:

   - Over de vordering tot € 2.500,00: 15,0%

   - Over het meerdere tot € 5.000,00: 10,0%

   - Over het meerdere tot €10.000,00: 5,0%

   - Over het meerdere tot € 200.000,00: 1,0%

   - Over het meerdere tot € 1.000.000,00: 0.5%

   Wij brengen altijd een minimumbedrag van € 40,00 aan incassokosten in rekening.

  • Hoe kan ik incassokosten voorkomen?

   Incassokosten kunt u voorkomen door de facturen op tijd te betalen. Als u gebruikmaakt van automatische incasso, hoeft u zich nooit zorgen te maken of uw rekening op tijd betaald wordt. U kunt online een machtiging voor automatische incasso afgeven.

 • Keuzevrijheid

  • Is de slimme meter verplicht?

   Nee. Wanneer u de slimme meter echt niet wilt, kunt u hem weigeren of de uitleesfunctie laten uitzetten. Dat betekent dat de meter niet automatisch wordt uitgelezen. Als u de slimme meter weigert, blijft uw traditionele meter in de meterkast hangen, mits deze niet vervangen hoeft te worden. Wanneer uw meter wel vervangen moet worden, dan krijgt u bij weigering een digitale meter die niet slim is, dus zonder communicatiemodule.

  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn meterstanden niet op afstand worden uitgelezen?

   Als u niet wilt dat de meterstanden maandelijks op afstand worden uitgelezen, kunt u dit aan uw netbeheerder doorgeven.

  • Ik heb toestemming gegeven voor het uitlezen van mijn slimme meter, maar ik wil deze toestemming weer intrekken, kan dat?

   Ja, dit is mogelijk. Wanneer u toestemming hebt gegeven, is het mogelijk om daarna uw toestemming weer in te trekken. Het is voor de netbeheerder niet mogelijk om uw toestemming in te trekken wanneer u toestemming hebt gegeven aan uw energieleverancier. In dat geval dient u contact op te nemen met uw energieleverancier.

  • Hoe weet ik dat de slimme meter uitstaat?

   Neem hiervoor contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

  • Ik wil geen slimme meter. Wat moet ik doen?

   Er zijn drie mogelijkheden:
   1) de slimme meter weigeren en de bestaande meter houden als deze nog aan de eisen van de netbeheerder voldoet en nog niet aan vervanging toe is.
   2) de slimme meter weigeren en als de oude meter toch vervangen dient te worden, een nieuwe digitale meter aanvragen bij de netbeheerder die niet op afstand uitleesbaar is
   3) de slimme meter accepteren en administratief uit laten zetten. Dan werkt de slimme meter als een traditionele meter.

 • Klacht, schade of compensatie

  • Hoe kan ik een klacht melden?

   U kunt uw klacht hier melden.

  • Hoe ontvang ik een compensatievergoeding?

   Afhankelijk van de duur van de storing, het type aansluiting dat u heeft en het net(vlak) waarin de storing plaatsvindt, kunt u recht hebben op een vergoeding.

   Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak. U ontvangt automatisch van ons het bedrag waar u recht op heeft. U hoeft hier niets voor te doen.

   Het uitkeren van de vergoeding betekent overigens niet dat Enduris aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele werkelijke schade die ontstaan door de gas- of elektriciteitsstoring. Geadviseerd wordt om eerst contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Als uw verzekeringsmaatschappij niets vergoedt, kunt u ons een brief met verzoek tot vergoeding sturen. Er wordt dan bepaald of wij een vergoeding uitkeren. Stuur uw brief naar Enduris B.V., Postbus 399, 4460 AT in Goes.

   Voor huishoudens geldt in het algemeen dat de compensatievergoeding € 35,00 per onderbreking (langer dan 4 uur) bedraagt.

    

   Voor een volledig overzicht zie Schade en compensatie.

 • Kosten

 • Meters

  • Wat zijn de kosten voor het weghalen van een meter?

   Aan het weghalen van een meter zijn kosten verbonden. Hoe hoog deze zijn kunt u in het tarievenblad terugvinden. Deze kosten zijn eenmalig en inclusief btw. 

    

   Wilt u een afspraak maken voor het weghalen van een meter? Neem contact op met ons Front Office via het telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

    

   Het overzicht van de niet-gereguleerde tarieven vind u hier.

  • Hoe kan ik mijn meter laten onderzoeken?

   U kunt uw meter laten ijken (dit wordt ook wel herijken genoemd). Een meterijking (herijking) gebeurt op basis van kosten van ongelijk. Blijkt na ijking dat de afwijking aan de meter buiten de gestelde grenzen valt, dan brengen we u hiervoor geen kosten in rekening. Indien blijkt dat de meter niet defect is, worden de kosten op u verhaald. 

    

   Voor meer informatie over het ijken van een meter, neemt u contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl.

  • Kan ik mijn oude elektriciteitsmeter laten vervangen door een nieuwe?

   De leeftijd van de meter heeft in principe geen invloed op de correcte werking van de meter. Via kwaliteitscontroles wordt geborgd dat de meters goed registreren. U kunt uw meter wel laten verwisselen voor een slimme meter.

   Voor het omwisselen van de meter neemt u contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

  • Wanneer heb ik een op afstand uitleesbare (telemetrie)meter nodig?

   U heeft een op afstand uitleesbare (telemetrie)meter nodig in de volgende gevallen:

    

   Elektriciteit
   Bij een gecontracteerd transportvermogen van 50 kW of meer.

    

   Gas
   Bij een jaarverbruik van 170.000 m3 of meer. 

  • Waarom wordt mijn elektriciteits- en/of gasmeter gecontroleerd?

   De overheid heeft regels opgesteld waaraan alle meters moeten voldoen. Onze taak is ervoor te zorgen dat uw meter de correcte hoeveelheid afgenomen energie registreert. Op die manier betaalt u alleen voor de energie die u werkelijk verbruikt. 

  • Wat gebeurt er als mijn meter niet correct registreert bij de kwaliteitscontrole?

   Als de meter afwijkingen vertoont die buiten de wettelijke marges vallen, dan vervangen wij kosteloos uw meter. 

  • Wat gebeurt er als na controle blijkt dat de meter te weinig aangeeft?

   In dat geval vervangen wij uw meter. Verder betekent dit dat wij minder energie in rekening hebben gebracht, dan u werkelijk heeft verbruikt. Wij verrekenen dit met een schatting van uw werkelijke verbruik, op basis van het historische verbruik. 

  • Wat gebeurt er als na controle blijkt dat de meter teveel aangeeft?

   In dat geval vervangen wij uw meter. Verder betekent dit dat wij meer energie in rekening hebben gebracht dan u werkelijk heeft verbruikt. Wij verrekenen dit met u. 

  • Hoe wordt ervoor gezorgd dat een elektriciteits- en/of gasmeter correct functioneert?

   De overheid heeft regels opgesteld waaraan meters moeten voldoen. Om na te gaan of elektriciteits- en/of gasmeters nog correct functioneren, is er landelijk een meterpool ingesteld. De coördinator van deze pool is KIWA. De meterpool houdt in dat jaarlijks steekproefsgewijs meters van een bepaald type, bouw- c.q. revisiejaar worden gecontroleerd. Als na de controle blijkt dat de meters niet voldoen aan de minimumeisen, dan worden deze vervangen. 

  • Wat gebeurt er met de controleresultaten van de elektriciteits- en/of gasmeters?

   De resultaten worden door de meetbedrijven naar KIWA gestuurd. KIWA analyseert de gegevens en beoordeelt of de meters aan de minimumeisen voldoen. Voldoet de meter niet aan de minimumeisen, dan moeten alle meters in Nederland van dit type, bouw- c.q. revisiejaar worden vervangen. 

  • Voert elk meetbedrijf de controles voor elektriciteits- en/of gasmeters op dezelfde manier uit?

   Ja, KIWA adviseert alle meetbedrijven en ziet erop toe dat de controles op de juist voorgeschreven wijze worden uitgevoerd. 

  • Hoe vraag ik een dubbeltariefmeter aan?

   Dubbeltariefmeters zijn vervangen door slimme meters. Voor het omwisselen van uw huidige meter neemt u contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113 74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

  • Hoe lees ik mijn dubbeltariefmeter af?

   Niet elke dubbeltariefmeter is op dezelfde wijze af te lezen. Zie uw instructieboekje bij de meter. Is het instructieboekje niet meer aanwezig, neem dan contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl . Houd de gegevens van uw meter en het merk bij de hand.

  • Hoe laat ik het slot van mijn meter verwijderen?

   Indien er bij de aanleg van een nieuwe aansluiting voor elektriciteit en/of gas nog geen leverancier bekend is in ons systeem, wordt de aansluiting niet in bedrijf genomen. Wij voorzien de aansluiting dan van een hangslot. Neem in dat geval contact op met uw energieleverancier om na te gaan of uw aanmelding aan ons is doorgegeven.

    

   Is uw aanmelding al aan ons doorgegeven? Maak dan een afspraak voor het verwijderen van het slot.
   U neemt contact met ons Front Office op via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

    

   Het is niet toegestaan het slot of andere verzegelingen te verwijderen. Pogingen hiertoe worden gezien als fraude.

  • Hoe vaak komt de meteropnemer langs om de standen op te nemen?

   Om de kwaliteit van de standen en verbruiken van kleinverbruiksaansluitingen te blijven behouden, neemt de meteropnemer minimaal 1 keer per 3 jaar uw meterstanden op. Deze afspraak is gemaakt tussen alle landelijke netbeheerders. Enduris streeft ernaar om jaarlijks bij 90% van de kleinverbruiksaansluitingen de standen op te nemen.

    

   Sinds september 2014 is er een traject gestart om de standen te registreren van alle meters waarvan het door ons niet gelukt is om binnen 3 jaar fysiek de standen op te nemen. Het kan dus voorkomen dat er binnenkort bij u een meteropnemer/monteur aan de deur staat (vraagt u gerust naar een identiteitskaart). 

    

   Wanneer u niet thuis bent, laat de meteropnemer/monteur een brief bij u achter waarop een telefoonnummer staat. Dit nummer kunt u bellen om een afspraak te maken voor de meteropname.

  • Worden alle kleinverbruiksmeters door een meteropnemer opgenomen?

   In sommige gevallen kan het zo zijn dat de meters niet opgenomen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een slimme elektriciteits- en gasmeter heeft. De standen worden dan automatisch doorgegeven door uw energieleverancier. Bij traditionele elektriciteits-, gas- en watermeters komt de meteropnemer langs om de standen op te nemen. Wel komt de meteropnemer minimaal eens per drie jaars langs om een fysieke meteropname te doen - ook als u een slimme meter heeft! 

  • De meteropnemer is langs geweest maar ik was niet thuis. Wat nu?

   Wanneer u niet thuis bent, zal de meteropnemer een brief bij u achter laten. Afhankelijk van de reden van opname kunt u aan de hand van deze brief;

   -          Telefonisch een afspraak maken voor de fysieke meteropname, of

   -          Meterstanden zelf noteren en (zonder verzendkosten) naar ons versturen 

  • Wie neemt de meterstanden op?

   Grootverbruik

   Meters van grootverbruiksaansluitingen worden dagelijks op afstand uitgelezen door een erkend meetverantwoordelijke die door de klant zelf is uitgekozen. Deze meetverantwoordelijke stuurt de meetdata vervolgens door naar de netbeheerder.

    

   Kleinverbruik

   Meters van kleinverbruiksaansluitingen worden door de netbeheerder zelf opgenomen. Dit gebeurt op afstand als er een slimme meter is geplaatst. Bij de traditionele meter werkt dit anders. De netbeheerder stuurt jaarlijks en minimaal één keer in de drie jaar een meteropnemer langs om de standen op te nemen.

    

   Bij verhuizingen of leverancierswijzigingen geven de betrokken leveranciers ook een stand door aan de netbeheerder. Wanneer de leverancier geen stand krijgt, zal deze een stand schatten. Bij een slimme meter wordt deze stand op de dag van verhuizing uitgelezen. en bij een traditionele meter zal de leverancier contact zoeken met de klant met het verzoek de meterstand door te geven. 

  • Ik heb een vraag / klacht over mijn opgenomen meterstand. Waar kan ik terecht?

   Voor vragen over uw opgenomen meterstanden kunt u contact opnemen met uw energieleverancier. 

 • Meterstanden

  • Hoe vaak wordt de slimme meter standaard uitgelezen?

   Uw netbeheerder leest uw meterstanden maandelijks automatisch op afstand uit en geeft de standen door aan uw energieleverancier. Daarnaast wordt de stand uitgelezen voor uw jaarafrekening en wanneer u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier. Ook is het mogelijk dat de meter voor specifieke technische doeleinden wordt uitgelezen. In dit laatste geval informeert de netbeheerder u conform de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Slim Netbeheer.

  • Kan ik op een slimme meter zelf nog wel de meterstanden aflezen?

   Ja, dat kan. Zowel de gas- als de elektriciteitsmeter bieden de mogelijkheid om uw standen van het display af te lezen. Precies zoals bij uw traditionele meter. Ga voor meer informatie naar de website van uw netbeheerder en download de handleiding van uw slimme meter voor de gebruiksaanwijzing. Verder kunt u uw meetgegevens eenvoudig zien door de slimme meter te koppelen aan uw interne WIFI netwerk, aan uw PC, aan uw thermostaat of aan een zogenaamde energieverbruiksmanager.

  • Hoe weet ik zeker dat de juiste meterstand is genoteerd/doorgegeven (bij vervangen meter, switchen, verhuizen, etc)?

   Bij het vervangen van de meter tekent u voor de standen van de ingenomen meter. Als u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier, ziet u de stand(en) op de eindafrekening. Het is verstandig om ter controle ook zelf de stand(en) te noteren.

  • Hoe weet ik dat de meter goed werkt/meet?

   De slimme meter is, net als de traditionele meter, door het Nederlands Meetinstituut (Nmi) uitvoerig getest op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en is op basis van deze criteria goedgekeurd. Als u twijfelt aan een juiste registratie van de slimme meter kunt u de meter eventueel laten onderzoeken. Dit wordt een meterijking genoemd. Het komt zelden voor dat een meter een technisch defect heeft. In vrijwel alle gevallen is een verandering in het verbruiksgedrag de oorzaak van een hoger verbruik. Op de website van Agentschap Telecom vindt u meer informatie over kalibratie- en ijkrapporten. 

  • Wie betaalt de kosten van een meterijking?

   Blijkt uit de meterijking dat de meter inderdaad een afwijking vertoont en dat deze groter is dan toegestaan, dan zijn de kosten van het onderzoek en vervanging van de meter, én de voorrijkosten, voor uw netbeheerder. In dat geval bepaalt uw netbeheerder, na het plaatsen van de nieuwe meter, op basis van de uitkomsten van het onderzoek het verbruik opnieuw en geeft dit door aan uw energieleverancier. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, dan komen de kosten voor de elektriciteits- of gasmeterijking voor uw rekening. U ontvangt dan een factuur van uw netbeheerder. Op de website van Agentschap Telecom vindt u meer informatie over kalibratie- en ijkrapporten. 

  • Na de installatie van de slimme meter heb ik een hogere jaarrekening ontvangen. Hoe komt dat?

   De slimme meter zou niet moeten leiden tot een hogere energierekening. Als uw jaarrekening (veel) hoger is, kunt u het beste contact op te nemen met uw energieleverancier.

  • Verdwijnt het dag/nachttarief als ik een slimme meter heb?

   Tot 2020 blijft het dag/nacht tarief sowieso bestaan, ook voor mensen die geen slimme meter hebben. Daarna is het dag/nacht tarief niet meer gegarandeerd voor mensen zonder slimme meter.

  • Hoe zie ik het onderscheid tussen dag/nachttarief?

   U kunt hiervoor het beste de handleiding van uw slimme meter raadplegen. Die kunt u vinden op de website van uw netbeheerder of op www.slimmemeters.nl.

  • Is een slimme meter nauwkeurig?

   De slimme meter is, net als de traditionele meter, door het Nederlands Meetinstituut (Nmi) uitvoerig getest op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en goedgekeurd. De slimme meter is even nauwkeurig en betrouwbaar als de traditionele meter.

 • Overig

  • Hoe bespaar ik op mijn (energie)kosten?

   Voor besparingtips zie de website van uw leverancier.

  • Hoe zit het met de leveringszekerheid als ik van energieleverancier verander?

   Indien u binnen uw regio van leverancier wisselt, blijft de leveringszekerheid gelijk. Elektriciteit en gas worden namelijk via netten en leidingen getransporteerd die in beheer en onderhoud zijn van het regionale netwerkbedrijf. Indien u van leverancier wisselt, blijft uw netwerkbedrijf gelijk. 

  • Moet er iets aan mijn aansluiting en/of leidingen gebeuren als ik van energieleverancier verander?

   Nee, aan uw aansluiting, uw meter en uw leidingen hoeft niets te gebeuren. Uw nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde aansluiting, meter en leidingen. De leidingen zijn eigendom van Enduris die uw netwerkbedrijf blijft. 

  • Hoe meet ik de hoeveelheid groen gas die ik invoed en van welke kwaliteit deze is?

   Neem hiervoor contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

  • Waar meld ik dat de straatverlichting niet werkt?

   In een gemeente staan veel lichtmasten, armaturen en lampen die de stad 's avonds en 's nachts verlichten. Het komt voor dat een lamp stuk gaat en dat bijvoorbeeld een straatlantaarn het niet meer doet. Daarnaast kan een netwerkstoring ervoor zorgen dat er meerdere lampen tegelijk uitvallen.

    

   - U geeft de storing door via de website www.ovstoringzeeland.nl.
   - Geef het nummer door van de lichtmast (op elke lichtmast staat een uniek nummer).
   - Geef zo exact mogelijk de locatie van de defecte lichtmast (straatnaam en huisnummer).
   - Geef uw naam, adres en telefoonnummer door.

  • Wat betekent het wanneer in mijn brief staat dat er geen energieleverancier bekend is?

   Dit betekent dat bij het netwerkbedrijf geen leverancier bekend is. Neem zo snel mogelijk contact op met een leverancier naar keuze en sluit een contract af. Uw leverancier stelt uw netbeheerder hiervan op de hoogte. Hiermee voorkomt u afsluiting van gas en elektriciteit.

  • Waar vind ik informatie over de ligging van de kabels en leidingen in mijn tuin?

   Deze informatie valt onder de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), ook wel Grondroerdersregeling genoemd. Deze wet heeft als doel het optreden van graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen. De uitvoering van deze wettelijke taak ligt bij het Kadaster. Voorheen was het Kabels en Leidingen InformatieCentrum (KLIC) hiervoor verantwoordelijk. Klik hier voor meer informatie. 

   U kunt ook contact opnemen via het gratis landelijk telefoonnummer 0800 0080. 

  • Voor welke zaken moet u bij uw energieleverancier zijn?

   Voor de volgende zaken dient u zich tot uw energieleverancier te wenden:

   * Contractmutaties
     - verhuizen
     - switchen
     - naamwijziging

   * Vragen over het leveringscontract
      - grijs/groen
      - tarieven

   * Gecombineerde nota
     - verbruiken
     - meterstanden doorgeven
     - betalingsregelingen

   * Besparingstips

 • Plaatsing van de meter

  • Wie krijgt een slimme meter?

   Voor eind 2020 krijgen alle huishoudens en mkb’ers in Nederland een slimme meter aangeboden. Het gaat om aansluitingen waarvan de capaciteit niet groter is dan 3 x 80 ampère aan elektriciteit en/of 40 m3 aan gas. In totaal gaat het om 8 miljoen adressen.

  • Wanneer krijg ik een slimme meter?

   U krijgt vanzelf schriftelijk bericht wanneer uw netbeheerder in uw postcodegebied de traditionele meters komt vervangen. Verder kunt u op de website van uw netbeheerder zien wanneer in uw postcodegebied de slimme meters worden aangeboden. Het kan zijn dat u pas over een aantal jaren aan de beurt bent. U hoeft zelf geen initiatief te nemen, tenzij u eerder een slimme meter wilt hebben. Dan kunt u een slimme meter aanvragen via de website van uw netbeheerder.

  • Ik wil niet wachten. Kan ik versneld een slimme meter krijgen?

   Ja, dat kan. Door contact op te nemen met uw netbeheerder (telefonisch of via de website) kunt u versneld een slimme meter aanvragen. Als u zelf een slimme meter aanvraagt, een zogenaamde versnelde aanvraag, zijn daar kosten aan verbonden. De kosten voor het plaatsen van een slimme elektriciteitsmeter en een slimme gasmeter bedragen samen € 72,60 inclusief btw. Als in uw woning geen gasmeter aanwezig is en u wilt een slimme elektriciteitsmeter geplaatst hebben, kost dat € 67,76 inclusief btw. Een versnelde aanvraag betreft altijd de plaatsing van een slimme meter voor elektriciteit én gas. Een slimme meter alleen voor elektriciteit is alleen mogelijk indien er geen gasmeter aanwezig is. Na aanvraag wordt de meter binnen 3 maanden geplaatst, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.

  • Wat houdt de plaatsing van een slimme meter precies in?

   In de meeste gevallen houdt de plaatsing in dat uw traditionele gas- en elektriciteitsmeter vervangen worden in de meterkast. De gemiddelde duur van een plaatsing is 1 uur. Als de gasmeter verder weg hangt, zullen er extra werkzaamheden moeten plaatsvinden en zal de plaatsing meer tijd in beslag nemen.

  • Wat moet ik doen ter voorbereiding van de plaatsing van de slimme meter?

   Zorg ervoor dat de meterkast en de meters goed bereikbaar zijn voor de monteur.

  • Wie plaatst de slimme meter?

   Slimme meters worden door uw netbeheerder geplaatst of door een erkende slimme meter installateur, al dan niet in opdracht van uw netbeheerder, uzelf, uw woningbouwvereniging of bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren. De installateur moet een legitimatiebewijs bij zich hebben.

  • Kan ik gewoon gas en stroom gebruiken terwijl de meters vervangen worden?

   Nee, stroom en gas worden tijdelijk afgesloten bij het vervangen. Bij een standaardsituatie duurt de vervanging ongeveer een uur.

  • Kan ik zelf kiezen voor een type of merk meter?

   U kunt zelf niet kiezen welke meter u krijgt. Uw netbeheerder bepaalt welke meter van toepassing is op uw situatie.

  • Begint mijn meter weer op nul of op dezelfde stand als mijn traditionele meter?

   De nieuwe, slimme meter start nooit op dezelfde stand als uw vorige meter. Hij staat meestal op de nulstand, maar niet altijd. Dit komt doordat ook meters worden geplaatst die steekproefsgewijs op nauwkeurigheid zijn getest. U tekent bij ingebruikname van de nieuwe meter voor die stand als beginstand en betaalt uiteraard niet voor het verbruik dat al door de meter is geregistreerd.

  • Hoe weet ik zeker dat mijn oude meterstand correct wordt overgenomen?

   Bij verwisseling van de meter worden de meterstanden genoteerd. Een bewijs hiervan wordt bij u achtergelaten. U kunt zelf ook een foto nemen van de meterstanden. Bewaar de standen minimaal tot de eerste factuur die u van uw energieleverancier ontvangt, zodat u nog een controlemoment heeft.

  • Wat gebeurt er met mijn oude meter?

   De oude, traditionele meter wordt door de monteur meegenomen om op een milieuvriendelijke manier te worden verwerkt.

  • Waarom is het nodig dat mijn oude meter wordt vervangen? Hij werkt nog prima.

   Om u in de toekomst een continue en betrouwbare energievoorziening te garanderen, worden de komende jaren stap voor stap slimme meters geplaatst. Uw oude, traditionele meter is niet voorbereid op de toekomst en is niet geschikt voor nieuwe diensten en toepassingen die u helpen uw energieverbruik omlaag te brengen.

  • Wat gebeurt er met de slimme meter in mijn woning als ik ga verhuizen?

   De slimme meter blijft hangen. De meter is, net als bij de traditionele meter, namelijk eigendom van uw netbeheerder. De meter hoort bij het huis, niet bij u persoonlijk.

  • Hoe weet ik of in een (nieuw) huis al een slimme meter is geplaatst?

   Door navraag te doen bij de netbeheerder in uw regio.

  • Ik heb al een slimme meter, van Oxxio. Waarom moet deze worden vervangen?

   Oxxio heeft enkele jaren geleden zelf slimme meters uitgerold. Deze meters zijn als gevolg van een wetswijziging overgedragen aan de netbeheerders. Doordat deze meters niet compatibel zijn met de systemen van de netbeheerders zijn ze na de overdracht als ‘traditionele meters’ beschouwd.

 • Privacy & Veiligheid

 • Slimme meter

  • Algemene informatie

   • Wat is een slimme meter?

    De slimme meter is een nieuwe generatie energiemeter. Het is een digitale energiemeter die uw traditionele meters voor elektriciteit en gas vervangt. De slimme meter geeft de meterstanden voortaan op afstand aan de netbeheerder door. Via onder andere GPRS (een techniek waarmee snel mobiele data worden verzonden) of het elektriciteitsnet, stuurt de software in de slimme meter de meterstanden naar de netbeheerder. De netbeheerder stuurt de gegevens door naar uw energieleverancier. Maandelijks ontvangt u van uw energieleverancier een overzicht van uw energieverbruik en een indicatie van de kosten hiervoor. De slimme meter biedt u de mogelijkheid om zelf nauwkeurig uw energieverbruik te volgen, waardoor het makkelijker is om energie te besparen.

   • Vervangt de slimme meter mijn elektriciteits- en gasmeter?

    Als er slimme meters worden geplaatst, worden in principe altijd zowel de elektriciteitsmeter als de gasmeter vervangen. De slimme gasmeter wordt direct (met een kabeltje) of indirect (met een draadloos signaal) gekoppeld aan de slimme elektriciteitsmeter. De slimme elektriciteitsmeter beschikt over een communicatiemodule die zowel de meterstanden voor elektriciteit als die voor gas doorstuurt.

   • Hoe werkt de slimme meter?

    Door software aan de meters toe te voegen, wordt het mogelijk meterstanden op afstand op te nemen. Door de gasmeter te koppelen aan de elektriciteitsmeter kunnen beide meters op afstand worden uitgelezen. Dat uitlezen gaat via GPRS (een mobiel netwerk) of via het elektriciteitsnet.

   • Wat zijn de voordelen van een slimme meter?

    Een slimme meter biedt u de volgende voordelen:

     

    Inzicht in uw energieverbruik
    De slimme meter geeft u vaker inzicht in uw energieverbruik. In plaats van eenmaal per jaar, stuurt uw energieleverancier u maandelijks een overzicht van uw verbruik en een indicatie van de kosten in die periode. Op die manier kunt u uw verbruik volgen. Ook kunt u de slimme meter koppelen aan een zogenoemde energieverbruiksmanager. Energieverbruiksmanagers zijn producten of diensten waarmee u op een eenvoudige manier inzicht krijgt in uw energieverbruik (zie: www.energieverbruiksmanagers.nl) Inzicht in uw energieverbruik maakt besparen op energie een stuk makkelijker en leuker. Dat is niet alleen prettig voor uw portemonnee, maar ook voor het klimaat. 

     

    Op afstand doorgeven van meterstanden
    De slimme meter neemt periodiek de meterstanden op en geeft die via uw netbeheerder door aan uw energieleverancier. U hoeft met een slimme meter dus niet meer thuis te blijven voor een meteropnemer of zelf uw meterstanden door te geven, ook niet als u gaat verhuizen of overstapt naar een andere energieleverancier.


    Kwaliteit en nauwkeurigheid van uw energienota wordt verbeterd
    Doordat met de slimme meter automatisch en op tijd de meterstanden worden uitgelezen, horen eventuele (her)berekeningen van meterstanden tot het verleden. Hogere betrouwbaarheid en betaalbaarheid energievoorziening. Voor netbeheerders hebben slimme meters als voordeel dat de productie van energie door energieleveranciers en het verbruik ervan door eindgebruikers beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

   • Hoeveel besparing op mijn energierekening kan ik verwachten met een slimme meter?

    De slimme meter zelf bespaart geen energie. De meter geeft u meer inzicht in uw verbruik en door dat inzicht in uw energieverbruik kunt u makkelijker energie besparen. Als u wilt weten wat u kunt besparen, kunt u bij veel energieleveranciers een persoonlijk energieadvies aanvragen.

   • Waarom is een slimme meter belangrijk?

    De slimme meter is een belangrijke voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen. Fossiele brandstoffen worden schaarser en ons klimaat leidt schade door uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd gebruiken we steeds meer elektriciteit. Om de energievoorziening voor te bereiden op de toekomst moet er ingezet worden op energie besparen en meer duurzame energiebronnen. Dat kan door een energienet dat vraag en aanbod van energie beter in balans brengt. Zo kan het energienet efficiënter worden gebruikt en houden we de energievoorziening betaalbaar. Ook in de toekomst. In dit energienet is de slimme meter een belangrijke schakel. Het geeft inzicht in de energiestromen: waar is er veel energie nodig en waar juist minder? En ook binnenshuis helpt deze meter bij efficiënter energiegebruik. Door beter inzicht en slimme technieken wordt energiebesparing een stuk eenvoudiger.

   • Wat maakt een slimme meter slim?

    Met slim wordt verwezen naar de mogelijkheid van de meter om te communiceren. Hierdoor kunnen meterstanden op afstand worden uitgelezen. Netbeheerders kunnen deze gegevens vervolgens eenvoudig doorgeven aan uw energieleverancier, die ze nodig heeft voor uw energierekening. Ook kunt u zelfopgewekte energie terugleveren aan het net, zonder dat daar een extra meter voor nodig is. En er kunnen door u allerlei nieuwe toepassingen op de meter worden aangesloten die ‘slim’ (bewust/spaarzaam) omgaan met energie mogelijk maken.

   • Kan de slimme meter ook teruglevering registreren (bijv. via zonnepanelen)?

    De slimme meter registreert teruglevering op uw aansluiting. U kunt dus zien hoeveel u afneemt en hoeveel u teruglevert. Als u energie gaat terug leveren, dan dient u dit van te voren te melden via  www.energieleveren.nl. Daar leest u ook waarom u dat moet doen.

   • Welk effect hebben slimme meters op het milieu?

    Als mensen zuiniger met energie omgaan doordat zij meer inzicht hebben in hun verbruik, is dat goed voor het milieu. Als alle huishoudens straks slimme meters hebben, kunnen netbeheerders vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Dat leidt tot minder verspilling en efficiëntere productie, wat goed is voor het milieu. Als vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd, zijn de onvoorspelbare hoeveelheden wind- en zonne-energie gemakkelijker in te zetten. Er is daardoor meer ruimte voor schone energie. Als uw traditionele meter vervangen wordt door een slimme meter, wordt de traditionele meter door de monteur meegenomen om op een milieuvriendelijke manier te worden verwerkt.

   • Waar vind ik meer informatie over de slimme meter?

    Voor meer informatie kunt u onder meer terecht bij Enduris of op: 

    www.slimmemeters.nl 

    www.rijksoverheid.nl 

    www.consuwijzer.nl 

  • Keuzevrijheid

   • Is de slimme meter verplicht?

    Nee. Wanneer u de slimme meter echt niet wilt, kunt u hem weigeren of de uitleesfunctie laten uitzetten. Dat betekent dat de meter niet automatisch wordt uitgelezen. Als u de slimme meter weigert, blijft uw traditionele meter in de meterkast hangen, mits deze niet vervangen hoeft te worden. Wanneer uw meter wel vervangen moet worden, dan krijgt u bij weigering een digitale meter die niet slim is, dus zonder communicatiemodule.

   • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn meterstanden niet op afstand worden uitgelezen?

    Als u niet wilt dat de meterstanden maandelijks op afstand worden uitgelezen, kunt u dit aan uw netbeheerder doorgeven.

   • Ik heb toestemming gegeven voor het uitlezen van mijn slimme meter, maar ik wil deze toestemming weer intrekken, kan dat?

    Ja, dit is mogelijk. Wanneer u toestemming hebt gegeven, is het mogelijk om daarna uw toestemming weer in te trekken. Het is voor de netbeheerder niet mogelijk om uw toestemming in te trekken wanneer u toestemming hebt gegeven aan uw energieleverancier. In dat geval dient u contact op te nemen met uw energieleverancier.

   • Hoe weet ik dat de slimme meter uitstaat?

    Neem hiervoor contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

   • Ik wil geen slimme meter. Wat moet ik doen?

    Er zijn drie mogelijkheden:
    1) de slimme meter weigeren en de bestaande meter houden als deze nog aan de eisen van de netbeheerder voldoet en nog niet aan vervanging toe is.
    2) de slimme meter weigeren en als de oude meter toch vervangen dient te worden, een nieuwe digitale meter aanvragen bij de netbeheerder die niet op afstand uitleesbaar is
    3) de slimme meter accepteren en administratief uit laten zetten. Dan werkt de slimme meter als een traditionele meter.

  • Kosten

  • Meterstanden

   • Hoe vaak wordt de slimme meter standaard uitgelezen?

    Uw netbeheerder leest uw meterstanden maandelijks automatisch op afstand uit en geeft de standen door aan uw energieleverancier. Daarnaast wordt de stand uitgelezen voor uw jaarafrekening en wanneer u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier. Ook is het mogelijk dat de meter voor specifieke technische doeleinden wordt uitgelezen. In dit laatste geval informeert de netbeheerder u conform de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Slim Netbeheer.

   • Kan ik op een slimme meter zelf nog wel de meterstanden aflezen?

    Ja, dat kan. Zowel de gas- als de elektriciteitsmeter bieden de mogelijkheid om uw standen van het display af te lezen. Precies zoals bij uw traditionele meter. Ga voor meer informatie naar de website van uw netbeheerder en download de handleiding van uw slimme meter voor de gebruiksaanwijzing. Verder kunt u uw meetgegevens eenvoudig zien door de slimme meter te koppelen aan uw interne WIFI netwerk, aan uw PC, aan uw thermostaat of aan een zogenaamde energieverbruiksmanager.

   • Hoe weet ik zeker dat de juiste meterstand is genoteerd/doorgegeven (bij vervangen meter, switchen, verhuizen, etc)?

    Bij het vervangen van de meter tekent u voor de standen van de ingenomen meter. Als u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier, ziet u de stand(en) op de eindafrekening. Het is verstandig om ter controle ook zelf de stand(en) te noteren.

   • Hoe weet ik dat de meter goed werkt/meet?

    De slimme meter is, net als de traditionele meter, door het Nederlands Meetinstituut (Nmi) uitvoerig getest op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en is op basis van deze criteria goedgekeurd. Als u twijfelt aan een juiste registratie van de slimme meter kunt u de meter eventueel laten onderzoeken. Dit wordt een meterijking genoemd. Het komt zelden voor dat een meter een technisch defect heeft. In vrijwel alle gevallen is een verandering in het verbruiksgedrag de oorzaak van een hoger verbruik. Op de website van Agentschap Telecom vindt u meer informatie over kalibratie- en ijkrapporten. 

   • Wie betaalt de kosten van een meterijking?

    Blijkt uit de meterijking dat de meter inderdaad een afwijking vertoont en dat deze groter is dan toegestaan, dan zijn de kosten van het onderzoek en vervanging van de meter, én de voorrijkosten, voor uw netbeheerder. In dat geval bepaalt uw netbeheerder, na het plaatsen van de nieuwe meter, op basis van de uitkomsten van het onderzoek het verbruik opnieuw en geeft dit door aan uw energieleverancier. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, dan komen de kosten voor de elektriciteits- of gasmeterijking voor uw rekening. U ontvangt dan een factuur van uw netbeheerder. Op de website van Agentschap Telecom vindt u meer informatie over kalibratie- en ijkrapporten. 

   • Na de installatie van de slimme meter heb ik een hogere jaarrekening ontvangen. Hoe komt dat?

    De slimme meter zou niet moeten leiden tot een hogere energierekening. Als uw jaarrekening (veel) hoger is, kunt u het beste contact op te nemen met uw energieleverancier.

   • Verdwijnt het dag/nachttarief als ik een slimme meter heb?

    Tot 2020 blijft het dag/nacht tarief sowieso bestaan, ook voor mensen die geen slimme meter hebben. Daarna is het dag/nacht tarief niet meer gegarandeerd voor mensen zonder slimme meter.

   • Hoe zie ik het onderscheid tussen dag/nachttarief?

    U kunt hiervoor het beste de handleiding van uw slimme meter raadplegen. Die kunt u vinden op de website van uw netbeheerder of op www.slimmemeters.nl.

   • Is een slimme meter nauwkeurig?

    De slimme meter is, net als de traditionele meter, door het Nederlands Meetinstituut (Nmi) uitvoerig getest op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en goedgekeurd. De slimme meter is even nauwkeurig en betrouwbaar als de traditionele meter.

  • Plaatsing van de meter

   • Wie krijgt een slimme meter?

    Voor eind 2020 krijgen alle huishoudens en mkb’ers in Nederland een slimme meter aangeboden. Het gaat om aansluitingen waarvan de capaciteit niet groter is dan 3 x 80 ampère aan elektriciteit en/of 40 m3 aan gas. In totaal gaat het om 8 miljoen adressen.

   • Wanneer krijg ik een slimme meter?

    U krijgt vanzelf schriftelijk bericht wanneer uw netbeheerder in uw postcodegebied de traditionele meters komt vervangen. Verder kunt u op de website van uw netbeheerder zien wanneer in uw postcodegebied de slimme meters worden aangeboden. Het kan zijn dat u pas over een aantal jaren aan de beurt bent. U hoeft zelf geen initiatief te nemen, tenzij u eerder een slimme meter wilt hebben. Dan kunt u een slimme meter aanvragen via de website van uw netbeheerder.

   • Ik wil niet wachten. Kan ik versneld een slimme meter krijgen?

    Ja, dat kan. Door contact op te nemen met uw netbeheerder (telefonisch of via de website) kunt u versneld een slimme meter aanvragen. Als u zelf een slimme meter aanvraagt, een zogenaamde versnelde aanvraag, zijn daar kosten aan verbonden. De kosten voor het plaatsen van een slimme elektriciteitsmeter en een slimme gasmeter bedragen samen € 72,60 inclusief btw. Als in uw woning geen gasmeter aanwezig is en u wilt een slimme elektriciteitsmeter geplaatst hebben, kost dat € 67,76 inclusief btw. Een versnelde aanvraag betreft altijd de plaatsing van een slimme meter voor elektriciteit én gas. Een slimme meter alleen voor elektriciteit is alleen mogelijk indien er geen gasmeter aanwezig is. Na aanvraag wordt de meter binnen 3 maanden geplaatst, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.

   • Wat houdt de plaatsing van een slimme meter precies in?

    In de meeste gevallen houdt de plaatsing in dat uw traditionele gas- en elektriciteitsmeter vervangen worden in de meterkast. De gemiddelde duur van een plaatsing is 1 uur. Als de gasmeter verder weg hangt, zullen er extra werkzaamheden moeten plaatsvinden en zal de plaatsing meer tijd in beslag nemen.

   • Wat moet ik doen ter voorbereiding van de plaatsing van de slimme meter?

    Zorg ervoor dat de meterkast en de meters goed bereikbaar zijn voor de monteur.

   • Wie plaatst de slimme meter?

    Slimme meters worden door uw netbeheerder geplaatst of door een erkende slimme meter installateur, al dan niet in opdracht van uw netbeheerder, uzelf, uw woningbouwvereniging of bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren. De installateur moet een legitimatiebewijs bij zich hebben.

   • Kan ik gewoon gas en stroom gebruiken terwijl de meters vervangen worden?

    Nee, stroom en gas worden tijdelijk afgesloten bij het vervangen. Bij een standaardsituatie duurt de vervanging ongeveer een uur.

   • Kan ik zelf kiezen voor een type of merk meter?

    U kunt zelf niet kiezen welke meter u krijgt. Uw netbeheerder bepaalt welke meter van toepassing is op uw situatie.

   • Begint mijn meter weer op nul of op dezelfde stand als mijn traditionele meter?

    De nieuwe, slimme meter start nooit op dezelfde stand als uw vorige meter. Hij staat meestal op de nulstand, maar niet altijd. Dit komt doordat ook meters worden geplaatst die steekproefsgewijs op nauwkeurigheid zijn getest. U tekent bij ingebruikname van de nieuwe meter voor die stand als beginstand en betaalt uiteraard niet voor het verbruik dat al door de meter is geregistreerd.

   • Hoe weet ik zeker dat mijn oude meterstand correct wordt overgenomen?

    Bij verwisseling van de meter worden de meterstanden genoteerd. Een bewijs hiervan wordt bij u achtergelaten. U kunt zelf ook een foto nemen van de meterstanden. Bewaar de standen minimaal tot de eerste factuur die u van uw energieleverancier ontvangt, zodat u nog een controlemoment heeft.

   • Wat gebeurt er met mijn oude meter?

    De oude, traditionele meter wordt door de monteur meegenomen om op een milieuvriendelijke manier te worden verwerkt.

   • Waarom is het nodig dat mijn oude meter wordt vervangen? Hij werkt nog prima.

    Om u in de toekomst een continue en betrouwbare energievoorziening te garanderen, worden de komende jaren stap voor stap slimme meters geplaatst. Uw oude, traditionele meter is niet voorbereid op de toekomst en is niet geschikt voor nieuwe diensten en toepassingen die u helpen uw energieverbruik omlaag te brengen.

   • Wat gebeurt er met de slimme meter in mijn woning als ik ga verhuizen?

    De slimme meter blijft hangen. De meter is, net als bij de traditionele meter, namelijk eigendom van uw netbeheerder. De meter hoort bij het huis, niet bij u persoonlijk.

   • Hoe weet ik of in een (nieuw) huis al een slimme meter is geplaatst?

    Door navraag te doen bij de netbeheerder in uw regio.

   • Ik heb al een slimme meter, van Oxxio. Waarom moet deze worden vervangen?

    Oxxio heeft enkele jaren geleden zelf slimme meters uitgerold. Deze meters zijn als gevolg van een wetswijziging overgedragen aan de netbeheerders. Doordat deze meters niet compatibel zijn met de systemen van de netbeheerders zijn ze na de overdracht als ‘traditionele meters’ beschouwd.

  • Privacy & Veiligheid

  • Teruglevering

   • Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat mijn teruglevering geregistreerd en verrekend wordt als ik een slimme meter heb?

    U moet zich dan als energieproducent laten registreren via de website www.energieleveren.nl. Energieleveren. nl is een initiatief van de gezamenlijke regionale netbeheerders.

   • Wat is het voordeel van de slimme meter als ik zelf energie opwek?

    De slimme meter biedt geen specifieke voordelen op het gebied van energieopwekking, maar kan u wel meer inzicht geven in uw energieverbruik. In de nabije toekomst zal het aanbod van producten en diensten die u helpen energie te besparen naar verwachting snel groeien. Met een display dat u met de slimme meter verbindt of bijvoorbeeld via een programma op uw computer of smartphone krijgt u direct inzicht in uw energiegebruik. Bij de inzet van deze toekomstmogelijkheden vormt de slimme
    meter de basis.

   • Ik heb nu een draaischijfmeter die zelf terugdraait als mijn zonnepanelen meer energie leveren dan ik zelf verbruik. Kan de slimme meter dit ook?

    De slimme meter registreert de hoeveelheid afgenomen energie van het net én de aan het net teruggeleverde energie op afzonderlijke telwerken. Het is noodzakelijk om tegen de tijd dat de slimme meter ook bij u wordt geplaatst contact op te nemen met uw energieleverancier om daar te informeren hoe de saldering geregeld wordt. Dit vindt dus niet meer automatisch plaats, zoals nu met uw draaischijfmeter.

   • Kan de slimme meter ook de door mij opgewekte energie meten (bijvoorbeeld van zonnepanelen)?

    De slimme meter kan alleen de hoeveelheid energie meten die wordt afgenomen van het elektriciteitsnet of die teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. Dit gebeurt met afzonderlijk telwerken. Opgewekte energie die direct binnenshuis wordt verbruikt, wordt dus niet door een afzonderlijk telwerk geregistreerd. Als u gebruik maakt van subsidie op opwek via zonnepanelen, heeft u ook een brutoproductiemeter nodig om te registreren hoeveel u totaal aan stroom hebt opgewekt met uw zonnepanelen (bijvoorbeeld bij SDE subsidieregeling). Met deze meter is te zien hoeveel energie is opgewekt.

   • Waarom zou ik nog een brutoproductiemeter willen hebben?

    Als u subsidie ontvangt voor opgewekte energie met de SDE regeling is een, door een erkend meetbedrijf geleverde, brutoproductiemeter noodzakelijk. De meterstand zal jaarlijks door uw netbeheerder worden opgenomen voor de toekenning van de subsidie. Als u geen subsidie ontvangt voor opgewekte energie is een brutoproductiemeter toch handig, omdat u hiermee kunt zien hoeveel energie uw zonnepanelen opbrengen.

   • Hoe wordt mijn opgewekte energie verrekend?

    Terugleveren van elektriciteit gebeurt met behulp van de salderingsregeling. Salderen betekent dat terug geleverde elektriciteit in mindering wordt gebracht op de geleverde elektriciteit. De salderingsregeling gaat tot maximaal uw eigen verbruik op jaarbasis. Bij de salderingsregeling geldt dat de prijs van de opgewekte elektriciteit gelijk is aan het tarief van de energieleverancier, dit is inclusief energiebelasting en BTW. Wanneer u meer produceert dan u verbruikt dan geldt de terugleververgoeding. Met de terugleververgoeding kunt u blijven terugleveren aan het netwerk. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door uw energieleverancier.

   • Sommige consumenten willen graag hun oude meter behouden, om zo niet afhankelijk te zijn van de politiek die mogelijk vanaf 2023 de salderingsregeling gaat veranderen. Is dat terecht?

    De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Financiën besloten. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft.

     

    Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvang je alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn.

     

    Voor het geleidelijk afbouwen van salderen tot 2031 is het noodzakelijk voor de Belastingdienst dat huishoudens en bedrijven beschikken over een meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten, oftewel een meter met minimaal een dubbel telwerk. Dat kan bijvoorbeeld een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet per se. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om zo’n meter met een dubbel telwerk in huis te hebben. De meters zullen voor die datum worden aangeboden door de netbeheerders. Vanaf 2023 kan dan de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling starten.

    (bron: https://www.rijksoverheid.nl)

   • Hoe kan ik energie terugleveren?

    Teruglevering

    Levert u terug in het net, dan dient u uw installatie te registreren via energieleveren.nl in het Ceres-systeem. Ceres staat voor Centrale Registratie van Systeemelementen. In dit register worden alle structurele gegevens vastgelegd van installaties die elektriciteit produceren of verbruiksinstallaties die worden ingezet voor vraagsturing (zie toelichting hieronder bij vraagsturing).

     

    Registratie structurele gegevens

    Fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) worden geleidelijk vervangen door duurzame energiebronnen. Elektriciteit wordt bijvoorbeeld steeds meer opgewekt uit zon, wind en water. De centrale registratie van gegevens met betrekking tot installaties die elektriciteit produceren of verbruiken draagt bij aan de veiligheid en de verduurzaming van het energiesysteem. De netbeheerder kan met de gegevens van deze installaties energiestromen beter voorspellen zodat tijdig eventuele aanpassingen kunnen worden uitgevoerd. Inzicht in de energiestromen maakt een efficiënter gebruik van het netwerk mogelijk en bevordert de integratie van hernieuwbare energiebronnen.

     

    Wettelijke eisen

    Voor installaties die energie terug in het net voeden gelden er wettelijke eisen. In de Europese Netwerkcode ‘Requirements for Generators’ zijn hiervoor de kaders vastgelegd. De eisen zoals deze in Nederland gelden vindt u in de Netcode Elektriciteit, met name in hoofdstuk 3 ‘Aansluitvoorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden’ en hoofdstuk 13, ‘Voorwaarden inzake uitwisseling en registratie van systeemgerelateerde gegevens’.

   • Wat is vraagsturing?

    Vraagsturing

    Het elektriciteitsnetwerk werkt met een frequentie van 50 Hz, zoals we in Europa met elkaar hebben afgesproken. Handhaven van deze frequentie betekent dat vraag en aanbod met elkaar in balans moeten zijn. Wanneer de daadwerkelijke elektriciteitsproductie en afname niet (goed) overeenstemmen, moet worden ingegrepen om ervoor te zorgen dat de balans tussen vraag en aanbod wordt hersteld, bijvoorbeeld door het op- of afregelen van productie-eenheden of het bij- of afregelen van verbruik. Landelijk netbeheerder TenneT kan hiervoor verschillende middelen inzetten om de balans in het net te herstellen, dit wordt vraagsturing genoemd.

     

    Europese Netwerkcode DCC

    De Demand Connection Code is de basis voor de wettelijke eisen die verder zijn uitgewerkt in de Nederlandse Netcode elektriciteit, voor de aansluiting van transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, distributie-installaties en distributiesystemen en de aansluiting van verbruikers die ingezet worden voor diensten voor vraagsturing. De DCC-code is van toepassing vanaf 18 augustus 2019.

     

    Compliance verificatie

    De Europese Netwerkcodes stellen eisen aan het aantonen dat de aangesloten installaties ook daadwerkelijk voldoen aan de Europese codes. Dit wordt compliance verificatie genoemd. Voor kleine elektriciteitsproductie-eenheden (tot 1 MW) kan volstaan worden met het overleggen van een certificaat. Voor grotere elektriciteitsproductie-eenheden en voor verbruiksinstallaties die vraagsturing leveren, zijn uitgebreidere tests nodig om de compliance aan te tonen. Samen met de regionale netbeheerders heeft TenneT een document opgesteld waarin precies wordt uitgelegd voor welke installaties welke tests en beproevingen nodig zijn. Dit document is te raadplegen op de website van branchevereniging Netbeheer Nederland.

 • Storing

  • Wanneer bel ik het storingsnummer?

   Elektriciteit

   Als er geen elektriciteit is en de oorzaak is niet te vinden in de eigen installatie, kunt u contact opnemen met het Nationaal storingsnummer. Neem bij twijfel  altijd contact op met het Nationaal storingsnummer gas en stroom via 0800  9009 (gratis), 24 uur per dag bereikbaar.

    

   Gas 

   Als u een gaslucht ruikt waar dit niet verwacht wordt of als er geen gasdruk is, bel dan het Nationaal Storingsnummer. Neem bij twijfel altijd contact op met het Nationaal storingsnummer gas en stroom via 0800  9009 (gratis), 24 uur per dag bereikbaar.

  • Hoe meld ik een storing?

   Bij elektriciteits- en gasstoringen neemt u contact op met het Nationaal storingsnummer gas en stroom via 0800  9009 (gratis), 24 uur per dag bereikbaar. 

  • Mijn dubbeltariefmeter schakelt niet van tarief. Wat moet ik doen?

   U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

  • Ik heb geen stroom meer. Wat moet ik doen?

   Neem contact op met het Nationaal storingsnummer gas en stroom via 0800 9009 (gratis), 24 uur per dag bereikbaar, zodat de oorzaak kan worden achterhaald. 

  • Mijn aardlekschakelaar valt elke keer uit. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?

   Mogelijk maakt iets in uw woning kortsluiting. Bepaal of het mankement in de eigen installatie of in een apparaat zit:

   - Zet alle groepen uit.
   - Haal alle stekkers uit de stopcontacten (de keuken is het belangrijkste).
   - Schakel de aardlekschakelaar weer in. 
   - Zet nu groep voor groep weer aan.

    

   Schakelt de aardlekschakelaar weer uit? 
   Dan zit het mankement in de laatst bijgeschakelde groep. Neem contact op met een installatiebedrijf; het mankement zit in uw eigen installatie.

    

   Blijft de aardlekschakelaar ingeschakeld als alle groepen weer ingeschakeld zijn?
   Dan zit het mankement in een apparaat met een stekker. Bepaal in welk apparaat het mankement zit:
   - Doorloop de hierboven genoemde stappen. 
   - Steek één voor één de stekkers in het stopcontact (zorg ervoor dat het apparaat aan staat). 

    

   Schakelt de aardlekschakelaar uit, zodra u een stekker van een bepaald apparaat in het stopcontact steekt? Dan wordt de kortsluiting door dat apparaat veroorzaakt.

    

   Heeft u vragen? Neem dan contact op met een installatiebedrijf. 

  • Wat moet ik doen als de hoofdzekering defect is?

   Neem contact op met het Nationaal storingsnummer gas en stroom via 0800  9009 (gratis), 24 uur per dag bereikbaar. 

  • Mijn elektriciteitsmeter/gasmeter staat stil of maakt lawaai. Wat moet ik doen?

   U kunt hiervoor contact opnemen met ons Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

  • Ik ruik een gaslucht in huis. Wat moet ik doen?

   Wij adviseren u de gaskraan dicht te draaien en alle ramen en deuren open te zetten. Neem daarna telefonisch contact op met het Nationaal storingsnummer gas en stroom via 0800  9009 (gratis), 24 uur per dag bereikbaar. 

  • Waar meld ik dat ik een kabel heb geraakt tijdens werkzaamheden?

   Dit kunt u melden door te bellen naar het Nationaal storingsnummer gas en stroom via 0800  9009 (gratis), 24 uur per dag bereikbaar.   

  • Waar vind ik een overzicht van de storingen van de afgelopen periode?

 • Tarieven

 • Teruglevering

  • Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat mijn teruglevering geregistreerd en verrekend wordt als ik een slimme meter heb?

   U moet zich dan als energieproducent laten registreren via de website www.energieleveren.nl. Energieleveren. nl is een initiatief van de gezamenlijke regionale netbeheerders.

  • Wat is het voordeel van de slimme meter als ik zelf energie opwek?

   De slimme meter biedt geen specifieke voordelen op het gebied van energieopwekking, maar kan u wel meer inzicht geven in uw energieverbruik. In de nabije toekomst zal het aanbod van producten en diensten die u helpen energie te besparen naar verwachting snel groeien. Met een display dat u met de slimme meter verbindt of bijvoorbeeld via een programma op uw computer of smartphone krijgt u direct inzicht in uw energiegebruik. Bij de inzet van deze toekomstmogelijkheden vormt de slimme
   meter de basis.

  • Ik heb nu een draaischijfmeter die zelf terugdraait als mijn zonnepanelen meer energie leveren dan ik zelf verbruik. Kan de slimme meter dit ook?

   De slimme meter registreert de hoeveelheid afgenomen energie van het net én de aan het net teruggeleverde energie op afzonderlijke telwerken. Het is noodzakelijk om tegen de tijd dat de slimme meter ook bij u wordt geplaatst contact op te nemen met uw energieleverancier om daar te informeren hoe de saldering geregeld wordt. Dit vindt dus niet meer automatisch plaats, zoals nu met uw draaischijfmeter.

  • Kan de slimme meter ook de door mij opgewekte energie meten (bijvoorbeeld van zonnepanelen)?

   De slimme meter kan alleen de hoeveelheid energie meten die wordt afgenomen van het elektriciteitsnet of die teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. Dit gebeurt met afzonderlijk telwerken. Opgewekte energie die direct binnenshuis wordt verbruikt, wordt dus niet door een afzonderlijk telwerk geregistreerd. Als u gebruik maakt van subsidie op opwek via zonnepanelen, heeft u ook een brutoproductiemeter nodig om te registreren hoeveel u totaal aan stroom hebt opgewekt met uw zonnepanelen (bijvoorbeeld bij SDE subsidieregeling). Met deze meter is te zien hoeveel energie is opgewekt.

  • Waarom zou ik nog een brutoproductiemeter willen hebben?

   Als u subsidie ontvangt voor opgewekte energie met de SDE regeling is een, door een erkend meetbedrijf geleverde, brutoproductiemeter noodzakelijk. De meterstand zal jaarlijks door uw netbeheerder worden opgenomen voor de toekenning van de subsidie. Als u geen subsidie ontvangt voor opgewekte energie is een brutoproductiemeter toch handig, omdat u hiermee kunt zien hoeveel energie uw zonnepanelen opbrengen.

  • Hoe wordt mijn opgewekte energie verrekend?

   Terugleveren van elektriciteit gebeurt met behulp van de salderingsregeling. Salderen betekent dat terug geleverde elektriciteit in mindering wordt gebracht op de geleverde elektriciteit. De salderingsregeling gaat tot maximaal uw eigen verbruik op jaarbasis. Bij de salderingsregeling geldt dat de prijs van de opgewekte elektriciteit gelijk is aan het tarief van de energieleverancier, dit is inclusief energiebelasting en BTW. Wanneer u meer produceert dan u verbruikt dan geldt de terugleververgoeding. Met de terugleververgoeding kunt u blijven terugleveren aan het netwerk. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door uw energieleverancier.

  • Sommige consumenten willen graag hun oude meter behouden, om zo niet afhankelijk te zijn van de politiek die mogelijk vanaf 2023 de salderingsregeling gaat veranderen. Is dat terecht?

   De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Financiën besloten. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft.

    

   Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvang je alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn.

    

   Voor het geleidelijk afbouwen van salderen tot 2031 is het noodzakelijk voor de Belastingdienst dat huishoudens en bedrijven beschikken over een meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten, oftewel een meter met minimaal een dubbel telwerk. Dat kan bijvoorbeeld een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet per se. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om zo’n meter met een dubbel telwerk in huis te hebben. De meters zullen voor die datum worden aangeboden door de netbeheerders. Vanaf 2023 kan dan de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling starten.

   (bron: https://www.rijksoverheid.nl)

  • Hoe kan ik energie terugleveren?

   Teruglevering

   Levert u terug in het net, dan dient u uw installatie te registreren via energieleveren.nl in het Ceres-systeem. Ceres staat voor Centrale Registratie van Systeemelementen. In dit register worden alle structurele gegevens vastgelegd van installaties die elektriciteit produceren of verbruiksinstallaties die worden ingezet voor vraagsturing (zie toelichting hieronder bij vraagsturing).

    

   Registratie structurele gegevens

   Fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) worden geleidelijk vervangen door duurzame energiebronnen. Elektriciteit wordt bijvoorbeeld steeds meer opgewekt uit zon, wind en water. De centrale registratie van gegevens met betrekking tot installaties die elektriciteit produceren of verbruiken draagt bij aan de veiligheid en de verduurzaming van het energiesysteem. De netbeheerder kan met de gegevens van deze installaties energiestromen beter voorspellen zodat tijdig eventuele aanpassingen kunnen worden uitgevoerd. Inzicht in de energiestromen maakt een efficiënter gebruik van het netwerk mogelijk en bevordert de integratie van hernieuwbare energiebronnen.

    

   Wettelijke eisen

   Voor installaties die energie terug in het net voeden gelden er wettelijke eisen. In de Europese Netwerkcode ‘Requirements for Generators’ zijn hiervoor de kaders vastgelegd. De eisen zoals deze in Nederland gelden vindt u in de Netcode Elektriciteit, met name in hoofdstuk 3 ‘Aansluitvoorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden’ en hoofdstuk 13, ‘Voorwaarden inzake uitwisseling en registratie van systeemgerelateerde gegevens’.

  • Wat is vraagsturing?

   Vraagsturing

   Het elektriciteitsnetwerk werkt met een frequentie van 50 Hz, zoals we in Europa met elkaar hebben afgesproken. Handhaven van deze frequentie betekent dat vraag en aanbod met elkaar in balans moeten zijn. Wanneer de daadwerkelijke elektriciteitsproductie en afname niet (goed) overeenstemmen, moet worden ingegrepen om ervoor te zorgen dat de balans tussen vraag en aanbod wordt hersteld, bijvoorbeeld door het op- of afregelen van productie-eenheden of het bij- of afregelen van verbruik. Landelijk netbeheerder TenneT kan hiervoor verschillende middelen inzetten om de balans in het net te herstellen, dit wordt vraagsturing genoemd.

    

   Europese Netwerkcode DCC

   De Demand Connection Code is de basis voor de wettelijke eisen die verder zijn uitgewerkt in de Nederlandse Netcode elektriciteit, voor de aansluiting van transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, distributie-installaties en distributiesystemen en de aansluiting van verbruikers die ingezet worden voor diensten voor vraagsturing. De DCC-code is van toepassing vanaf 18 augustus 2019.

    

   Compliance verificatie

   De Europese Netwerkcodes stellen eisen aan het aantonen dat de aangesloten installaties ook daadwerkelijk voldoen aan de Europese codes. Dit wordt compliance verificatie genoemd. Voor kleine elektriciteitsproductie-eenheden (tot 1 MW) kan volstaan worden met het overleggen van een certificaat. Voor grotere elektriciteitsproductie-eenheden en voor verbruiksinstallaties die vraagsturing leveren, zijn uitgebreidere tests nodig om de compliance aan te tonen. Samen met de regionale netbeheerders heeft TenneT een document opgesteld waarin precies wordt uitgelegd voor welke installaties welke tests en beproevingen nodig zijn. Dit document is te raadplegen op de website van branchevereniging Netbeheer Nederland.

 • Teruglevering

  • Hoe kan ik energie terugleveren?

   Levert u terug in het net, dan dient u uw installatie te registreren via energieleveren.nl in het Ceres-systeem. Ceres staat voor Centrale Registratie van Systeemelementen. In dit register worden alle structurele gegevens vastgelegd van installaties die elektriciteit produceren of verbruiksinstallaties die worden ingezet voor vraagsturing (zie toelichting bij vraagsturing).

    

   Registratie structurele gegevens

   Fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) worden geleidelijk vervangen door duurzame energiebronnen. Elektriciteit wordt bijvoorbeeld steeds meer opgewekt uit zon, wind en water. De centrale registratie van gegevens met betrekking tot installaties die elektriciteit produceren of verbruiken draagt bij aan de veiligheid en de verduurzaming van het energiesysteem. De netbeheerder kan met de gegevens van deze installaties energiestromen beter voorspellen zodat tijdig eventuele aanpassingen kunnen worden uitgevoerd. Inzicht in de energiestromen maakt een efficiënter gebruik van het netwerk mogelijk en bevordert de integratie van hernieuwbare energiebronnen.

    

   Wettelijke eisen

    Voor installaties die energie terug in het net voeden gelden er wettelijke eisen. In de Europese Netwerkcode ‘Requirements for Generators’ zijn hiervoor de kaders vastgelegd. De eisen zoals deze in Nederland gelden vindt u in de Netcode Elektriciteit, met name in hoofdstuk 3 ‘Aansluitvoorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden’ en hoofdstuk 13, ‘Voorwaarden inzake uitwisseling en registratie van systeemgerelateerde gegevens’.

 • Verhuizing

  • Hoe geef ik mijn verhuizing door?

   Gaat u verhuizen? Geef dit zo vroeg mogelijk, uiterlijk twee weken van tevoren, door aan uw energieleverancier. Wanneer u verschillende leveranciers voor elektriciteit en gas heeft, vergeet dan niet bij beide leveranciers de verhuizing te melden.

   Wanneer u binnen ons gebied verhuist, dan meldt uw energieleverancier uw verhuizing aan ons. Uw energieleverancier stuurt u een nieuwe overeenkomst voor het transport en de aansluiting.

    

   Kosten besparen
   Wordt uw woning direct betrokken door de nieuwe bewoner? Geef dan in overleg met de nieuwe bewoner de meterstanden en de datum, waarop de nieuwe bewoner de overeenkomst overneemt, door aan de leverancier. Zo bespaart u de kosten die wij voor het af- en aansluiten in rekening moeten brengen.

    

   Meterstanden doorgeven
   Meterstanden kunt u doorgeven bij uw energieleverancier. Zij kunnen u aangeven op welke manieren u dit kunt doen.

   Groot zakelijke klanten

   Groot zakelijke klanten nemen altijd contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113 74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

  • Wanneer moet ik bij verhuizing mijn meterstanden doorgeven?

   Geef uiterlijk binnen 5 werkdagen na de datum van sleuteloverdracht de meterstanden door aan uw leverancier. 

 • Voorkomen van afsluiting

  • Hoe kan ik een afsluiting voorkomen?

    

   Als u geen energiecontract heeft, betaald u niet voor uw elektriciteit en/of gas. In dat geval moeten wij u helaas afsluiten. Wij doen dit nooit zonder bericht vooraf. Uzelf kunt een afsluiting voorkomen. Op voorkom afsluiting vertellen wij graag welke stappen u hiervoor moet ondernemen.

    

   Mocht u na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebben, neem dan contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

  • Ik ben afgesloten en wil opnieuw aangesloten worden. Welke kosten worden in rekening gebracht voor heraansluiting?

   Wij sluiten u aan als u een lopend leverancierscontract heeft en het openstaande saldo en de heraansluitkosten heeft voldaan. Wilt u weten wat u moet betalen om weer aangesloten te worden? Neem dan contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

  • Ik heb een brief ontvangen dat Enduris mij gaat afsluiten omdat ik niet alle facturen heb voldaan. Hoe kan ik dit voorkomen?

   Voordat wij overgaan tot afsluiten hebben wij een ingebrekestelling verstuurd en hebben wij geprobeerd om u telefonisch te bereiken. Als u ondanks deze acties niet bent overgegaan tot betaling van de openstaande facturen dan zullen wij overgaan tot afsluiten en de openstaande facturen overdragen aan een deurwaarder. Aan het afsluiten zijn kosten verbonden. Deze brengen wij bij u in rekening.

    

   Voor meer informatie over uw betalingsachterstand of als u een betalingsregeling wilt overeenkomen dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl.

 • Vraagsturing

  • Wat is vraagsturing?

   Het elektriciteitsnetwerk werkt met een frequentie van 50 Hz, zoals we in Europa met elkaar hebben afgesproken. Handhaven van deze frequentie betekent dat vraag en aanbod met elkaar in balans moeten zijn. Wanneer de daadwerkelijke elektriciteitsproductie en afname niet (goed) overeenstemmen, moet worden ingegrepen om ervoor te zorgen dat de balans tussen vraag en aanbod wordt hersteld, bijvoorbeeld door het op- of afregelen van productie-eenheden of het bij- of afregelen van verbruik. Landelijk netbeheerder TenneT kan hiervoor verschillende middelen inzetten om de balans in het net te herstellen, dit wordt vraagsturing genoemd.

    

   Europese Netwerkcode DCC

   De Demand Connection Code is de basis voor de wettelijke eisen die verder zijn uitgewerkt in de Nederlandse Netcode elektriciteit, voor de aansluiting van transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, distributie-installaties en distributiesystemen en de aansluiting van verbruikers die ingezet worden voor diensten voor vraagsturing. De DCC-code is van toepassing vanaf 18 augustus 2019.

    

   Compliance verificatie

   De Europese Netwerkcodes stellen eisen aan het aantonen dat de aangesloten installaties ook daadwerkelijk voldoen aan de Europese codes. Dit wordt compliance verificatie genoemd. Voor kleine elektriciteitsproductie-eenheden (tot 1 MW) kan volstaan worden met het overleggen van een certificaat. Voor grotere elektriciteitsproductie-eenheden en voor verbruiksinstallaties die vraagsturing leveren, zijn uitgebreidere tests nodig om de compliance aan te tonen. Samen met de regionale netbeheerders heeft TenneT een document opgesteld waarin precies wordt uitgelegd voor welke installaties welke tests en beproevingen nodig zijn. Dit document is te raadplegen op de website van branchevereniging Netbeheer Nederland.

Heeft u een klacht te melden? Voor klachten kunt u terrecht op onze contactpagina